Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

32.559

Primær drift

7.559

Årets resultat

-9.026

Aktiver

1.584'

Kortfristede aktiver

134'

Egenkapital

-173'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-11 %

Likviditetsgrad

26 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.02.2022
2019
29.01.2021
2018
06.02.2020
2017
14.01.2019
2016
08.01.2018
2015
16.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat32.559-47.58091.41240.748110.670110.67487.350
Resultat af primær drift7.559-116.40937.58516.92186.84336.8470
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter000001.0280
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-16.585-20.783-20.812-22.823-20.651-27.373-34.824
Resultat før skat-9.026-137.19216.773-5.902010.5020
Resultat-9.026-152.31512.889-4.60451.6308.19171.187
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.02.2022
2019
29.01.2021
2018
06.02.2020
2017
14.01.2019
2016
08.01.2018
2015
16.06.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000000
Likvider00002.29932.24719.701
Kortfristede aktiver133.59994.86985.81866.20478.693149.186142.593
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver1.450.0001.475.0001.543.8291.597.6561.621.4831.645.3101.738.246
Aktiver1.583.5991.569.8691.629.6471.663.8601.700.1761.794.4961.880.839
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.02.2022
2019
29.01.2021
2018
06.02.2020
2017
14.01.2019
2016
08.01.2018
2015
16.06.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-173.167-164.141-11.826-24.715-20.111-71.741-95.637
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser521.616432.437242.319196.948139.018196.250181.250
Gældsforpligtelser1.756.7661.734.0101.641.4731.688.5751.720.2871.866.2371.976.476
Forpligtelser1.756.7661.734.0101.641.4731.688.5751.720.2871.866.2371.976.476
Passiver1.583.5991.569.8691.629.6471.663.8601.700.1761.794.4961.880.839
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.02.2022
2019
29.01.2021
2018
06.02.2020
2017
14.01.2019
2016
08.01.2018
2015
16.06.2016
Afkastningsgrad 0,5 %-7,4 %2,3 %1,0 %5,1 %2,1 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 5,2 %92,8 %-109,0 %18,6 %-256,7 %-11,4 %-74,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -10,9 %-10,5 %-0,7 %-1,5 %-1,2 %-4,0 %-5,1 %
Likviditetsgrad 25,6 %21,9 %35,4 %33,6 %56,6 %76,0 %78,7 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.09.2021- 31.08.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet for Vestjysk 2012 ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomhed.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:EPantsætninger og sikkerhedsstillelserBogført værdi af pantsatte aktiver1.450.0001.475.000Hæftelse bestående af bankgæld og gældsbrev1.233.3001.294.113
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag aflagt årsregnskab for 2021/22 for Vestjysk 2012 ApS. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Jeg anser kravene for at undlade revision for at være opfyldt. Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:AktivitetSelskabets aktivitet er at erhverve fast ejendom og forestå udlejning heraf.