Copied
 
 
Formål
Formål
Selskabets formål er at drive kommissionsbaseret formidling af fordringer samt, at skabe et afkast ved at investere selskabets midler i fakturafordringer og alternativ kredit (direkte lån).
Sidst opdateret den 14.12.2021 og angivet som gældende fra 14.12.2021 (805 dage).
HistorikStartStop
Selskabets formål er at drive kommissionsbaseret formidling af fordringer samt, at skabe et afkast ved at investere selskabets midler i fakturafordringer og alternativ kredit (direkte lån)14.12.2021
Selskabets formål er drive kommissionsbaseret formidling af fordringer21.02.201413.12.2021
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 09.12.2011 (4463 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n (649900).
Sidst opdateret den 14.12.2011 og angivet som gældende fra 09.12.2011 (4463 dage).
Ingen historik.
Revision
Revisionfravalgt
false.
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 09.12.2011 (4463 dage).
Ingen historik.
Revisor
Revisor
Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registreret revisor
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 09.12.2011 (4463 dage).
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
60.
Sidst opdateret den 09.12.2011 og angivet som gældende fra 09.12.2011 (4463 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Kontaktoplysninger
info@debtor.dk.
Sidst opdateret den 14.04.2019 og angivet som gældende fra 14.04.2019 (1780 dage).
HistorikStartStop
info@debtor.dk14.04.2019
info@danskfakturabors.dk05.01.201613.04.2019
Telefon
Telefonnummer
80200200.
Sidst opdateret den 27.07.2017 og angivet som gældende fra 27.07.2017 (2406 dage).
HistorikStartStop
8020020027.07.2017
7020027505.01.201626.07.2017
Navne
Binavne
Binavne
DANSK FAKTURA BØRS A/S.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 09.12.2011 (4463 dage).
HistorikStartStop
DANSK FAKTURA BØRS A/S09.12.2011
Debtor A/S01.05.201824.03.2019
DEUTSCHE RECHNUNGSBÖRSE A/S09.12.201124.03.2019
SVENSK FAKTURA BÖRS A/S09.12.201124.03.2019
Tegningsregel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af bestyrelsens formand.
Sidst opdateret den 09.06.2019 og angivet som gældende fra 09.06.2019 (1724 dage).
Fortolkning (2 tegningsmuligheder)
direktøren
formanden
HistorikStartStop
Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af bestyrelsens formand09.06.2019
Selskabet tegnes af to direktører21.02.201408.06.2019
Ansatte
27.02.2024
Kapital
27.02.2024
Fra årsrapport
Type af revisorbistand:Revisionspåtegning
Navn på revisionsvirksomhed:Revisionsfirmaet Jørgen Larsen
Revisionsvirksomhedens CVR-nr.:54471556
Beskrivelse af revisor:Registreret revisor
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B
Grundlag for konklusion (revision):Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Konklusion (revision):Vi har revideret årsregnskabet for Debtor A/S for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen (revision):Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
27.02.2024
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
27.02.2024
Hjemmeside
https://debtor.dk.
Sidst opdateret den 14.04.2019 og angivet som gældende fra 14.04.2019 (1780 dage).
HistorikStartStop
https://debtor.dk14.04.2019
https://www.danskfakturabors.dk17.10.201713.04.2019
http://www.danskfakturabors.dk05.01.201616.10.2017