Copied

2021, DKK
30.06.2022
Bruttoresultat

763'

Primær drift

-1.062'

Årets resultat

89.933

Aktiver

7.046'

Kortfristede aktiver

7.026'

Egenkapital

914'

Afkastningsgrad

-15 %

Soliditetsgrad

13 %

Likviditetsgrad

115 %

Resultat
30.06.2022
Årsrapport
2021
30.06.2022
2020
18.01.2021
2019
29.05.2020
2018
27.05.2019
2017
26.04.2018
2016
04.05.2017
2015
28.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat762.965723.215331.4370000
Resultat af primær drift-1.061.835-514.591-958.348-391.224-83.812-135.6750
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter1.225.9562.020.8641.481.116540.200439.04758.79139.747
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-49.631-59.173-23.440-12-249-341-3.268
Resultat før skat114.4901.447.100499.3280000
Resultat89.9331.126.707387.429114.158361.886-61.962-29.727
Forslag til udbytte0-1.600.000-387.4290000
Aktiver
30.06.2022
Årsrapport
2021
30.06.2022
2020
18.01.2021
2019
29.05.2020
2018
27.05.2019
2017
26.04.2018
2016
04.05.2017
2015
28.04.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.005.6920006.90015.26353.019
Likvider2.020.0906.543.9226.999.2077.836.9034.661.9342.216.0931.619.296
Kortfristede aktiver7.025.7826.543.9226.999.2077.836.9034.668.8342.231.3561.672.315
Immaterielle aktiver og goodwill20.21840.43672.752105.07036.30048.4000
Finansielle anlægsaktiver015.65025.50025.50025.50015.00015.000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver20.21856.08698.252130.57061.80063.40015.000
Aktiver7.046.0006.600.0087.097.4597.967.4734.730.6342.294.7561.687.315
Aktiver
30.06.2022
Passiver
30.06.2022
Årsrapport
2021
30.06.2022
2020
18.01.2021
2019
29.05.2020
2018
27.05.2019
2017
26.04.2018
2016
04.05.2017
2015
28.04.2016
Forslag til udbytte01.600.000387.4290000
Egenkapital913.5352.423.6021.684.3241.296.8951.182.737820.851882.813
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser6.132.4654.176.4065.413.1356.670.5783.547.8971.473.905804.502
Gældsforpligtelser6.132.4654.176.4065.413.1356.670.5783.547.8971.473.905804.502
Forpligtelser6.132.4654.176.4065.413.1356.670.5783.547.8971.473.905804.502
Passiver7.046.0006.600.0087.097.4597.967.4734.730.6342.294.7561.687.315
Passiver
30.06.2022
Nøgletal
30.06.2022
Årsrapport
2021
30.06.2022
2020
18.01.2021
2019
29.05.2020
2018
27.05.2019
2017
26.04.2018
2016
04.05.2017
2015
28.04.2016
Afkastningsgrad -15,1 %-7,8 %-13,5 %-4,9 %-1,8 %-5,9 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 9,8 %46,5 %23,0 %8,8 %30,6 %-7,5 %-3,4 %
Payout-ratio Na.142,0 %100,0 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 13,0 %36,7 %23,7 %16,3 %25,0 %35,8 %52,3 %
Likviditetsgrad 114,6 %156,7 %129,3 %117,5 %131,6 %151,4 %207,9 %
Resultat
30.06.2022
Gæld
30.06.2022
Årsrapport
30.06.2022
Nyeste:01.01.2021- 31.12.2021(offentliggjort: 30.06.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. De væsentligste områder af den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er omtalt nedenfor.
Beretning
30.06.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-06-28
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Debtor A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen indeholder. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets hovedaktivitet er at drive kommissionsbaseret formidling af fordringer.