Copied
 
2020, DKK
18.01.2021
Bruttoresultat

723'

Primær drift

-515'

Årets resultat

1.127'

Aktiver

6.600'

Kortfristede aktiver

6.544'

Egenkapital

2.424'

Afkastningsgrad

-8 %

Soliditetsgrad

37 %

Likviditetsgrad

157 %

Resultat
18.01.2021
Årsrapport
2020
18.01.2021
2019
29.05.2020
2018
27.05.2019
2017
26.04.2018
2016
04.05.2017
2015
28.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat723.215331.4370000
Resultat af primær drift-514.591-958.348-391.224-83.812-135.6750
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter2.020.8641.481.116540.200439.04758.79139.747
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger-59.173-23.440-12-249-341-3.268
Resultat før skat1.447.100499.3280000
Resultat1.126.707387.429114.158361.886-61.962-29.727
Forslag til udbytte-1.600.000-387.4290000
Aktiver
18.01.2021
Årsrapport
2020
18.01.2021
2019
29.05.2020
2018
27.05.2019
2017
26.04.2018
2016
04.05.2017
2015
28.04.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0006.90015.26353.019
Likvider6.543.9226.999.2077.836.9034.661.9342.216.0931.619.296
Kortfristede aktiver6.543.9226.999.2077.836.9034.668.8342.231.3561.672.315
Immaterielle aktiver og goodwill40.43672.752105.07036.30048.4000
Finansielle anlægsaktiver15.65025.50025.50025.50015.00015.000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver56.08698.252130.57061.80063.40015.000
Aktiver6.600.0087.097.4597.967.4734.730.6342.294.7561.687.315
Aktiver
18.01.2021
Passiver
18.01.2021
Årsrapport
2020
18.01.2021
2019
29.05.2020
2018
27.05.2019
2017
26.04.2018
2016
04.05.2017
2015
28.04.2016
Forslag til udbytte1.600.000387.4290000
Egenkapital2.423.6021.684.3241.296.8951.182.737820.851882.813
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser4.176.4065.413.1356.670.5783.547.8971.473.905804.502
Gældsforpligtelser4.176.4065.413.1356.670.5783.547.8971.473.905804.502
Forpligtelser4.176.4065.413.1356.670.5783.547.8971.473.905804.502
Passiver6.600.0087.097.4597.967.4734.730.6342.294.7561.687.315
Passiver
18.01.2021
Nøgletal
18.01.2021
Årsrapport
2020
18.01.2021
2019
29.05.2020
2018
27.05.2019
2017
26.04.2018
2016
04.05.2017
2015
28.04.2016
Afkastningsgrad -7,8 %-13,5 %-4,9 %-1,8 %-5,9 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 46,5 %23,0 %8,8 %30,6 %-7,5 %-3,4 %
Payout-ratio 142,0 %100,0 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 36,7 %23,7 %16,3 %25,0 %35,8 %52,3 %
Likviditetsgrad 156,7 %129,3 %117,5 %131,6 %151,4 %207,9 %
Resultat
18.01.2021
Gæld
18.01.2021
Årsrapport
18.01.2021
Nyeste:01.01.2020- 31.12.2020(offentliggjort: 18.01.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. De væsentligste områder af den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er omtalt nedenfor.
Beretning
18.01.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-01-15
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for Debtor A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen indeholder. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets hovedaktivitet er at drive kommissionsbaseret formidling af fordringer.