Copied
 
2019, DKK
29.05.2020
Bruttoresultat

331'

Primær drift

-958'

Årets resultat

387'

Aktiver

7.097'

Kortfristede aktiver

6.999'

Egenkapital

1.684'

Afkastningsgrad

-14 %

Soliditetsgrad

24 %

Likviditetsgrad

129 %

Resultat
29.05.2020
Resultatopgørelse
2019
29.05.2020
2018
27.05.2019
2017
26.04.2018
2016
04.05.2017
2015
28.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat331.4370000
Resultat af primær drift-958.348-391.224-83.812-135.6750
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter1.481.116540.200439.04758.79139.747
Finansieringsomkostninger00000
Andre finansielle omkostninger-23.440-12-249-341-3.268
Resultat før skat499.3280000
Resultat387.429114.158361.886-61.962-29.727
Forslag til udbytte-387.4290000
Aktiver
29.05.2020
Årsrapport
2019
29.05.2020
2018
27.05.2019
2017
26.04.2018
2016
04.05.2017
2015
28.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 006.90015.26353.019
Likvider6.999.2077.836.9034.661.9342.216.0931.619.296
Kortfristede aktiver6.999.2077.836.9034.668.8342.231.3561.672.315
Immaterielle aktiver og goodwill72.752105.07036.30048.4000
Finansielle anlægsaktiver25.50025.50025.50015.00015.000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver98.252130.57061.80063.40015.000
Aktiver7.097.4597.967.4734.730.6342.294.7561.687.315
Aktiver
29.05.2020
Passiver
29.05.2020
Årsrapport
2019
29.05.2020
2018
27.05.2019
2017
26.04.2018
2016
04.05.2017
2015
28.04.2016
Forslag til udbytte387.4290000
Egenkapital1.684.3241.296.8951.182.737820.851882.813
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000
Kortfristede forpligtelser5.413.1356.670.5783.547.8971.473.905804.502
Gældsforpligtelser5.413.1356.670.5783.547.8971.473.905804.502
Forpligtelser5.413.1356.670.5783.547.8971.473.905804.502
Passiver7.097.4597.967.4734.730.6342.294.7561.687.315
Passiver
29.05.2020
Nøgletal
29.05.2020
Årsrapport
2019
29.05.2020
2018
27.05.2019
2017
26.04.2018
2016
04.05.2017
2015
28.04.2016
Afkastningsgrad -13,5 %-4,9 %-1,8 %-5,9 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 23,0 %8,8 %30,6 %-7,5 %-3,4 %
Payout-ratio 100,0 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 23,7 %16,3 %25,0 %35,8 %52,3 %
Likviditetsgrad 129,3 %117,5 %131,6 %151,4 %207,9 %
Resultat
29.05.2020
Gæld
29.05.2020
Årsrapport
29.05.2020
Nyeste:01.01.2019- 31.12.2019(offentliggjort: 29.05.2020)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler for klasse C-virksomheder. De væsentligste områder af den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er omtalt nedenfor.
Beretning
29.05.2020
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2020-04-27
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Debtor A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen indeholder. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets hovedaktivitet er at drive kommissionsbaseret formidling af fordringer.