Copied

2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

406'

Primær drift

-2.472

Årets resultat

-39.518

Aktiver

913'

Kortfristede aktiver

827'

Egenkapital

720'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

79 %

Likviditetsgrad

428 %

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
02.05.2022
2020
13.05.2021
2019
15.04.2020
2018
01.05.2019
2017
18.05.2018
2016
22.05.2017
2015
11.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat405.718521.983451.112528.397352.329443.076415.637487.067
Resultat af primær drift-2.472139.06943.660135.773-12.23942.952-46.318-9.456
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter21.62632.59914.36131.95214.35412.78318.3921.756
Finansieringsomkostninger-68.800-10.063-7.259-4.259-31.215-2.334-14.614-6.212
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-49.646161.60550.762163.466-29.10053.401-42.540-13.912
Resultat-39.518123.80038.287124.815-23.62640.639-33.683-9.266
Forslag til udbytte0000000-50.600
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
02.05.2022
2020
13.05.2021
2019
15.04.2020
2018
01.05.2019
2017
18.05.2018
2016
22.05.2017
2015
11.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 105.553130.407176.776133.73788.156340.254129.448207.944
Likvider512.284468.250459.270454.863297.167167.224206.567306.896
Kortfristede aktiver826.991851.353860.312798.994568.762709.990529.972708.588
Immaterielle aktiver og goodwill00000027.85855.715
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver86.500103.48330.83349.33371.58326.25052.75084.850
Langfristede aktiver86.500103.48330.83349.33371.58326.25080.608140.565
Aktiver913.491954.836891.145848.327640.345736.240610.580849.153
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
02.05.2022
2020
13.05.2021
2019
15.04.2020
2018
01.05.2019
2017
18.05.2018
2016
22.05.2017
2015
11.05.2016
Forslag til udbytte000000050.600
Egenkapital720.057759.575635.775597.488472.674496.300455.662539.945
Hensatte forpligtelser01.214063903.89615.22827.583
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser62.00624.46433.86851.72890.284111.93950.909166.985
Kortfristede forpligtelser193.434194.047255.370250.200167.671236.044139.690281.625
Gældsforpligtelser193.434194.047255.370250.200167.671236.044139.690281.625
Forpligtelser193.434194.047255.370250.200167.671236.044139.690281.625
Passiver913.491954.836891.145848.327640.345736.240610.580849.153
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
02.05.2022
2020
13.05.2021
2019
15.04.2020
2018
01.05.2019
2017
18.05.2018
2016
22.05.2017
2015
11.05.2016
Afkastningsgrad -0,3 %14,6 %4,9 %16,0 %-1,9 %5,8 %-7,6 %-1,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -5,5 %16,3 %6,0 %20,9 %-5,0 %8,2 %-7,4 %-1,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.-546,1 %
Gældsdæknings-nøgletal -3,6 %1.382,0 %601,5 %3.187,9 %-39,2 %1.840,3 %-316,9 %-152,2 %
Soliditestgrad 78,8 %79,6 %71,3 %70,4 %73,8 %67,4 %74,6 %63,6 %
Likviditetsgrad 427,5 %438,7 %336,9 %319,3 %339,2 %300,8 %379,4 %251,6 %
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Larsen Ventilation ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Beretning
19.03.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-16
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Larsen Ventilation ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Næstved, den 16. marts 2023 Direktion Thomas Bo Vagn Larsen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Larsen Ventilation ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består af opsætning og montering af ventilationsanlæg, samt indregulering deraf, samt hermed beslægtet virksomhed.