Copied
 
 
2023, DKK
03.07.2024
Bruttoresultat

-6.250

Primær drift
Na.
Årets resultat

237'

Aktiver

1.751'

Kortfristede aktiver

227'

Egenkapital

1.621'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

93 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
03.07.2024
Årsrapport
2023
03.07.2024
2022
26.05.2023
2021
13.05.2022
2020
30.06.2021
2019
07.09.2020
2018
27.05.2019
2017
30.05.2018
2016
18.05.2017
2015
29.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.250-6.250-6.278-6.250-6.250-6.950-9.136-10.071
Resultat af primær drift00000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter332897207.5176.395
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-9.129-8.740-7.380-7.771-5.356-4.566-19.891-28.261
Resultat før skat235.521447.525258.188-102.644195.840000
Resultat237.061450.803261.180-99.564198.392-44.139-416.83992.965
Forslag til udbytte-72.000-117.800000000
Aktiver
03.07.2024
Årsrapport
2023
03.07.2024
2022
26.05.2023
2021
13.05.2022
2020
30.06.2021
2019
07.09.2020
2018
27.05.2019
2017
30.05.2018
2016
18.05.2017
2015
29.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider2.0202.0192.0282.06562.19871.35759.199250.763
Kortfristede aktiver226.639140.231146.934143.831200.88398.39596.553533.188
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver1.524.3691.573.4691.110.960839.115927.744720.298755.4621.255.450
Aktiver1.751.0081.713.7011.257.894982.9471.128.627818.693852.0161.788.638
Aktiver
03.07.2024
Passiver
03.07.2024
Årsrapport
2023
03.07.2024
2022
26.05.2023
2021
13.05.2022
2020
30.06.2021
2019
07.09.2020
2018
27.05.2019
2017
30.05.2018
2016
18.05.2017
2015
29.04.2016
Forslag til udbytte72.000117.800000000
Egenkapital1.620.5341.501.2731.050.470789.290888.854690.462734.6011.151.439
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser00000000
Gældsforpligtelser130.473212.427207.423193.657239.773128.231117.415637.199
Forpligtelser130.473212.427207.423193.657239.773128.231117.415637.199
Passiver1.751.0081.713.7011.257.894982.9471.128.627818.693852.0161.788.638
Passiver
03.07.2024
Nøgletal
03.07.2024
Årsrapport
2023
03.07.2024
2022
26.05.2023
2021
13.05.2022
2020
30.06.2021
2019
07.09.2020
2018
27.05.2019
2017
30.05.2018
2016
18.05.2017
2015
29.04.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 14,6 %30,0 %24,9 %-12,6 %22,3 %-6,4 %-56,7 %8,1 %
Payout-ratio 30,4 %26,1 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 92,5 %87,6 %83,5 %80,3 %78,8 %84,3 %86,2 %64,4 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
03.07.2024
Gæld
03.07.2024
Årsrapport
03.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 03.07.2024)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:7. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER:Selskabet har stillet selvskyldnerkaution for 2FISK ApS' engagement med pengeinstitut.Hæftelser inden for sambeskatningskredsen:AH, Svendborg Holding ApS er sambeskattet med 2FISK ApS. Som administrationsselskab hæfter AH, Svendborg Holding ApS ubegrænset og solidarisk med de øvrige virksomheder inden for sam-beskatningskredsen for selskabsskatter, kildeskatter på udbytter, renter og royalties opstået inden for sambeskatningskredsen. Selskabet hæfter ligeledes for eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytter, renter og royalties.Den samlede skatteforpligtelse for sambeskatningskredsen for regnskabsåret 2023 udgør 172.718 kr. på balancedagen.
Beretning
03.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-30
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 forAH, Svendborg Holding ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret- ningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets hovedaktivitet er at besidde anparter i 2FISK ApS samt at drive handels- og finansierings-virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.