Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-6.250

Primær drift
Na.
Årets resultat

451'

Aktiver

1.714'

Kortfristede aktiver

140'

Egenkapital

1.501'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

88 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.05.2022
2020
30.06.2021
2019
07.09.2020
2018
27.05.2019
2017
30.05.2018
2016
18.05.2017
2015
29.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.250-6.278-6.250-6.250-6.950-9.136-10.071-9.873
Resultat af primær drift00000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter32897207.5176.3955.617
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-8.740-7.380-7.771-5.356-4.566-19.891-28.261-25.922
Resultat før skat447.525258.188-102.644195.8400000
Resultat450.803261.180-99.564198.392-44.139-416.83992.965139.168
Forslag til udbytte-117.8000000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.05.2022
2020
30.06.2021
2019
07.09.2020
2018
27.05.2019
2017
30.05.2018
2016
18.05.2017
2015
29.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider2.0192.0282.06562.19871.35759.199250.763357.069
Kortfristede aktiver140.231146.934143.831200.88398.39596.553533.188598.409
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver1.573.4691.110.960839.115927.744720.298755.4621.255.4501.137.577
Aktiver1.713.7011.257.894982.9471.128.627818.693852.0161.788.6381.735.987
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.05.2022
2020
30.06.2021
2019
07.09.2020
2018
27.05.2019
2017
30.05.2018
2016
18.05.2017
2015
29.04.2016
Forslag til udbytte117.8000000000
Egenkapital1.501.2731.050.470789.290888.854690.462734.6011.151.4391.058.475
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser00000000
Gældsforpligtelser212.427207.423193.657239.773128.231117.415637.199677.512
Forpligtelser212.427207.423193.657239.773128.231117.415637.199677.512
Passiver1.713.7011.257.894982.9471.128.627818.693852.0161.788.6381.735.987
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.05.2022
2020
30.06.2021
2019
07.09.2020
2018
27.05.2019
2017
30.05.2018
2016
18.05.2017
2015
29.04.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 30,0 %24,9 %-12,6 %22,3 %-6,4 %-56,7 %8,1 %13,1 %
Payout-ratio 26,1 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 87,6 %83,5 %80,3 %78,8 %84,3 %86,2 %64,4 %61,0 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:7. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER:Selskabet har stillet selvskyldnerkaution for 2FISK ApS' engagement med pengeinstitut.Hæftelser inden for sambeskatningskredsen:AH, Svendborg Holding ApS er sambeskattet med 2FISK ApS. Som administrationsselskab hæfter AH, Svendborg Holding ApS ubegrænset og solidarisk med de øvrige virksomheder inden for sam-beskatningskredsen for selskabsskatter, kildeskatter på udbytter, renter og royalties opstået inden for sambeskatningskredsen. Selskabet hæfter ligeledes for eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytter, renter og royalties.Den samlede skatteforpligtelse for sambeskatningskredsen for regnskabsåret 2022 udgør 166.870 kr. på balancedagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 forAH, Svendborg Holding ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret- ningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets hovedaktivitet er at besidde anparter i 2FISK ApS samt at drive handels- og finansierings-virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.