Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

583'

Primær drift

19.660

Årets resultat

6.732

Aktiver

63.639

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

-51.102

Afkastningsgrad

31 %

Soliditetsgrad

-80 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
25.06.2021
2019
02.06.2020
2018
09.04.2019
2017
17.05.2018
2016
28.04.2017
2015
29.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat582.829316.234144.563427.635376.118470.157329.999378.502
Resultat af primær drift19.6609.580-79.35352.463-31.8538.7712.173103.564
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-6.669-1.673-1.204-1.246-1.288-1.106-1.051-2.845
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat12.9917.907-80.55751.217-33.1417.6651.122100.719
Resultat6.7322.018-66.71235.989-30.10114-5.068108.423
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
25.06.2021
2019
02.06.2020
2018
09.04.2019
2017
17.05.2018
2016
28.04.2017
2015
29.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 19.1379.45715.34514.21721.549121.62311.54118.984
Likvider44.50245.957056.047132.873061.693105.525
Kortfristede aktiver0000000124.509
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000000
Aktiver63.63955.41415.34570.264154.422121.62373.234124.509
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
25.06.2021
2019
02.06.2020
2018
09.04.2019
2017
17.05.2018
2016
28.04.2017
2015
29.04.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital-51.102-57.834-59.8526.860-29.1299729586.026
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.000010.000000381722
Kortfristede forpligtelser0113.24875.19763.404183.551120.65172.276118.483
Gældsforpligtelser114.741113.24875.19763.404183.551120.65172.276118.483
Forpligtelser114.741113.24875.19763.404183.551120.65172.276118.483
Passiver63.63955.41415.34570.264154.422121.62373.234124.509
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
25.06.2021
2019
02.06.2020
2018
09.04.2019
2017
17.05.2018
2016
28.04.2017
2015
29.04.2016
Afkastningsgrad 30,9 %17,3 %-517,1 %74,7 %-20,6 %7,2 %3,0 %83,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -13,2 %-3,5 %111,5 %524,6 %103,3 %1,4 %-529,0 %1.799,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 294,8 %572,6 %-6.590,8 %4.210,5 %-2.473,1 %793,0 %206,8 %3.640,2 %
Soliditestgrad -80,3 %-104,4 %-390,0 %9,8 %-18,9 %0,8 %1,3 %4,8 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.105,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserIngen oplyste forhold.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-12
Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2022 for People & Communication ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 og af resultatet af selskabets aktiviteter for 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.