Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.704'

Primær drift

826'

Årets resultat

751'

Aktiver

10.243'

Kortfristede aktiver

1.802'

Egenkapital

6.391'

Afkastningsgrad

8 %

Soliditetsgrad

62 %

Likviditetsgrad

154 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
31.05.2021
2019
28.05.2020
2018
29.05.2019
2017
04.05.2018
2016
31.05.2017
2015
04.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.703.6631.477.3041.789.2191.960.9292.050.177
Resultat af primær drift826.451600.092911.6771.079.8011.169.332
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter801.72921.6244.27541.626
Finansieringsomkostninger00000
Andre finansielle omkostninger-76.026-93.231-216.870-265.783-322.933
Resultat før skat00000
Resultat750.505508.590716.431818.293888.025
Forslag til udbytte00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
31.05.2021
2019
28.05.2020
2018
29.05.2019
2017
04.05.2018
2016
31.05.2017
2015
04.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000
Likvider917.2801.379.9151.814.7981.722.4601.500.032
Kortfristede aktiver1.802.2221.495.7161.958.2781.854.3431.600.499
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver8.440.3609.317.57210.198.62311.121.42711.998.698
Langfristede aktiver8.440.3609.317.57210.198.62311.121.42711.998.698
Aktiver10.242.58210.813.28812.156.90112.975.77013.599.197
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
31.05.2021
2019
28.05.2020
2018
29.05.2019
2017
04.05.2018
2016
31.05.2017
2015
04.05.2016
Forslag til udbytte00000
Egenkapital6.390.9705.940.4656.231.8756.015.4445.597.151
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld80.00080.00080.00081.46682.269
Leverandører af varer og tjenesteydelser60.23630.11848.41348.53248.522
Kortfristede forpligtelser1.172.5561.154.1441.164.9621.135.4081.134.241
Gældsforpligtelser3.851.6134.872.8245.925.0266.960.3268.002.046
Forpligtelser3.851.6134.872.8245.925.0266.960.3268.002.046
Passiver10.242.58210.813.28812.156.90112.975.77013.599.197
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
31.05.2021
2019
28.05.2020
2018
29.05.2019
2017
04.05.2018
2016
31.05.2017
2015
04.05.2016
Afkastningsgrad 8,1 %5,5 %7,5 %8,3 %8,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 11,7 %8,6 %11,5 %13,6 %15,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 62,4 %54,9 %51,3 %46,4 %41,2 %
Likviditetsgrad 153,7 %129,6 %168,1 %163,3 %141,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og eventualforpligtelserTil sikkerhed for lån er der håndpant/transport i:1. Likvide beholdninger913.488 1.374.010 2. El-indtægten3. Sikkerhed i solanlæg, indregnet med regnskabsmæssig værdi i kr.8.440.360 9.317.572 4. Kommandististernes forpligtelse til, at foretage indbetalinger i overensstemmelse med tegningsaftalen5. Lejekontrakt jordEventualforpligtelserSelskabet ejer Solarpark Zerre II GmbH & Co KG og hæfter som følge heraf ubegrænset for selskabets gældsforpligtelser. Aktiver og passiver i Solarpark Zerre II GmbH og Co KG er medtaget i dette regnskab.Andre forpligtelserDer påhviler selskabet en udskudt skatteforpligtelse på tysk erhvervsskat (Gewerbesteuer) på t.DKK 397. Denne forpligtelse er afdækket af kommanditisternes fremtidige hævning og udnyttelse af den betalte tyske erhvervsskat.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-12
Ledelsespåtegning:Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for K/S Difko Zerre III. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. Efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 10a er regnskabet ikke revisionspligtig efter årsregnskabslosvens § 135 stk. 1, 3. pkt med virkning fra 2021. Selskabets ledelse har valgt at aflægge årsregnskabet på samme måde som tidligere, men uden revision. Ledelselsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteterSelskabet ejer via Solarpark Zerre II GmbH & Co. KG 1,03955 MWp opstillet ved Spremberg i Tyskland mellem Berlin og Dresden. Parken er en del af en større park opdelt i 8 mindre parker. Solparken har i perioden produceret 1. 095 MWh mod budgetteret 999 MWh.