Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

38.723'

Primær drift

6.453'

Årets resultat

5.833'

Aktiver

108''

Kortfristede aktiver

103''

Egenkapital

75.489'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

70 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.06.2022
2020
16.07.2021
2019
01.09.2020
2018
21.05.2019
2017
28.05.2018
2016
06.06.2017
2015
31.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat38.722.91450.287.80366.115.754
Resultat af primær drift6.452.72721.579.84031.366.912
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter2.446.4871.237.703261.364
Finansieringsomkostninger000
Andre finansielle omkostninger-142.584-410.058-953.032
Resultat før skat7.677.58021.661.99031.506.273
Resultat5.833.10216.813.08124.896.885
Forslag til udbytte-25.000.000-15.000.0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.06.2022
2020
16.07.2021
2019
01.09.2020
2018
21.05.2019
2017
28.05.2018
2016
06.06.2017
2015
31.05.2016
Kortfristede varebeholdninger12.482.1208.867.4094.834.023
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000
Likvider46.945.60750.822.999113.522.567
Kortfristede aktiver102.600.981131.592.727151.283.298
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver5.886.2486.931.82910.174.786
Aktiver108.487.229138.524.556161.458.084
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.06.2022
2020
16.07.2021
2019
01.09.2020
2018
21.05.2019
2017
28.05.2018
2016
06.06.2017
2015
31.05.2016
Forslag til udbytte25.000.00015.000.0000
Egenkapital75.489.32084.739.90167.979.564
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld001.834.954
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.129.2143.987.5553.865.701
Kortfristede forpligtelser000
Gældsforpligtelser10.608.96130.132.79862.629.280
Forpligtelser10.608.96130.132.79862.629.280
Passiver108.487.229138.524.556161.458.084
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.06.2022
2020
16.07.2021
2019
01.09.2020
2018
21.05.2019
2017
28.05.2018
2016
06.06.2017
2015
31.05.2016
Afkastningsgrad 5,9 %15,6 %19,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 7,7 %19,8 %36,6 %
Payout-ratio 428,6 %89,2 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad 69,6 %61,2 %42,1 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:19. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER:SECURITY AND CONTINGENT LIABILITIESSikkerhedsstillelser:SecurityTil sikkerhed for eget engagement med pengeinstitut har selskabet stillet en sikringskonto. Sikringskontoen indgår i de likvide beholdninger og har en regnskabsmæssig værdi på 5.500.000 kr.As collateral for part of the company's banking facilities the company has provided a security account. The account is disclosed in the cash at bank and in hand and has a carrying amount of DKK 5.500.000.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-13
Ledelsespåtegning:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet ogToday the Board of Directors and the Executivegodkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. Board have considered and adopted the Annualdecember 2022 for PureteQ A/S. Report of PureteQ A/S for the financial year 1January - 31 December 2022. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med The Annual Report is prepared in accordance withårsregnskabsloven. the Danish Financial Statements Act. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et ret-In our opinion, the financial statements give a truevisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle and fair view of the Company’s financial position atstilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af sel-31 December 2022 and of its financial performanceskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. for the financial year 1 January to 31 December 2022. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en In our opinion, Management's Review includes a true retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-and fair account of the matters addressed in the Review. handler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. We recommend the annual report for adoption atthe Annual General Meeting.