Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat

-1.451

Aktiver

8.587

Kortfristede aktiver

8.587

Egenkapital

-596'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-6938 %

Likviditetsgrad

1 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
17.07.2021
2019
26.08.2020
2018
14.06.2019
2017
12.06.2018
2016
13.06.2017
2015
11.06.2016
Nettoomsætning-109.500
Resultat af primær drift00000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-271-27-13-64700-66.737-288.054
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-1.451-8.227-1.26300000
Resultat-1.451-8.227731-115.397-7.975109.500-1.819.75627.123
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
17.07.2021
2019
26.08.2020
2018
14.06.2019
2017
12.06.2018
2016
13.06.2017
2015
11.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 250000000223.410
Likvider8.3373.8561.9521.7151515150
Kortfristede aktiver8.5873.8561.9521.715151515223.410
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000004.175.660
Langfristede aktiver00000004.175.660
Aktiver8.5873.8561.9521.7151515154.399.070
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
17.07.2021
2019
26.08.2020
2018
14.06.2019
2017
12.06.2018
2016
13.06.2017
2015
11.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital-595.747-594.296-586.068-591.799-699.812-691.837-801.3361.018.420
Hensatte forpligtelser0000000141.000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser19.54529.613000000
Kortfristede forpligtelser604.334598.152588.020593.514699.827691.852801.351649.363
Gældsforpligtelser604.334598.152588.020593.514699.827691.852801.3513.239.650
Forpligtelser604.334598.152588.020593.514699.827691.852801.3513.239.650
Passiver8.5873.8561.9521.7151515154.399.070
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
17.07.2021
2019
26.08.2020
2018
14.06.2019
2017
12.06.2018
2016
13.06.2017
2015
11.06.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.105,4 %Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,2 %1,4 %-0,1 %19,5 %1,1 %-15,8 %227,1 %2,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -6.937,8 %-15.412,2 %-30.024,0 %-34.507,2 %-4.665.413,3 %-4.612.246,7 %-5.342.240,0 %23,2 %
Likviditetsgrad 1,4 %0,6 %0,3 %0,3 %0,0 %0,0 %0,0 %34,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for AKO Ejendomme ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
26.05.2023
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2022 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for AKO Ejendomme ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at lægge passiv hen.