Copied
 
 
2023, DKK
12.03.2024
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat

-1.045

Aktiver

6.292

Kortfristede aktiver

6.292

Egenkapital

-597'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-9485 %

Likviditetsgrad

2 %

Resultat
12.03.2024
Årsrapport
2023
12.03.2024
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
17.07.2021
2019
26.08.2020
2018
14.06.2019
2017
12.06.2018
2016
13.06.2017
2015
11.06.2016
Nettoomsætning0-109.500
Resultat af primær drift000000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter000000000
Finansieringsomkostninger-48-271-27-13-64700-66.737-288.054
Andre finansielle omkostninger000000000
Resultat før skat0-1.451-8.227-1.26300000
Resultat-1.045-1.451-8.227731-115.397-7.975109.500-1.819.75627.123
Forslag til udbytte000000000
Aktiver
12.03.2024
Årsrapport
2023
12.03.2024
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
17.07.2021
2019
26.08.2020
2018
14.06.2019
2017
12.06.2018
2016
13.06.2017
2015
11.06.2016
Kortfristede varebeholdninger000000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0250000000223.410
Likvider6.2928.3373.8561.9521.7151515150
Kortfristede aktiver6.2928.5873.8561.9521.715151515223.410
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver000000000
Materielle aktiver000000004.175.660
Langfristede aktiver000000004.175.660
Aktiver6.2928.5873.8561.9521.7151515154.399.070
Aktiver
12.03.2024
Passiver
12.03.2024
Årsrapport
2023
12.03.2024
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
17.07.2021
2019
26.08.2020
2018
14.06.2019
2017
12.06.2018
2016
13.06.2017
2015
11.06.2016
Forslag til udbytte000000000
Egenkapital-596.792-595.747-594.296-586.068-591.799-699.812-691.837-801.3361.018.420
Hensatte forpligtelser00000000141.000
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld000000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser019.54529.613000000
Kortfristede forpligtelser305.351604.334598.152588.020593.514699.827691.852801.351649.363
Gældsforpligtelser603.084604.334598.152588.020593.514699.827691.852801.3513.239.650
Forpligtelser603.084604.334598.152588.020593.514699.827691.852801.3513.239.650
Passiver6.2928.5873.8561.9521.7151515154.399.070
Passiver
12.03.2024
Nøgletal
12.03.2024
Årsrapport
2023
12.03.2024
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
17.07.2021
2019
26.08.2020
2018
14.06.2019
2017
12.06.2018
2016
13.06.2017
2015
11.06.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.105,4 %Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,2 %0,2 %1,4 %-0,1 %19,5 %1,1 %-15,8 %227,1 %2,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -9.484,9 %-6.937,8 %-15.412,2 %-30.024,0 %-34.507,2 %-4.665.413,3 %-4.612.246,7 %-5.342.240,0 %23,2 %
Likviditetsgrad 2,1 %1,4 %0,6 %0,3 %0,3 %0,0 %0,0 %0,0 %34,4 %
Resultat
12.03.2024
Gæld
12.03.2024
Årsrapport
12.03.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 12.03.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for AKO Ejendomme ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2023 er aflagt i kr.
Beretning
12.03.2024
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2023 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for AKO Ejendomme ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at lægge passiv hen.