Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-2.990

Primær drift

-2.990

Årets resultat

-211'

Aktiver

250'

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

-165'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

-66 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.09.2021
2019
01.10.2020
2018
06.08.2019
2017
20.07.2018
2016
10.08.2017
2015
19.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-2.990-5.313-3.134-3.125-3.125-6.000-3.125
Resultat af primær drift-2.990000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter020400000
Finansieringsomkostninger-2.833-3.956-7.019-8.639-8.61800
Andre finansielle omkostninger00000-8.551-8.172
Resultat før skat0000000
Resultat-211.027-9.065-11.589200.657-105.94437.213-152.672
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.09.2021
2019
01.10.2020
2018
06.08.2019
2017
20.07.2018
2016
10.08.2017
2015
19.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 05.20400000
Likvider0000000
Kortfristede aktiver0000000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver250.000450.000450.000361.435149.015243.216191.452
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver250.0000000243.216191.452
Aktiver250.000455.204450.000361.435149.015243.216191.452
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.09.2021
2019
01.10.2020
2018
06.08.2019
2017
20.07.2018
2016
10.08.2017
2015
19.09.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-164.64246.38555.45067.039-133.617-27.674-64.887
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker84.62881.79495.525127.124127.08600
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.5005.5105.5105.5105.51000
Kortfristede forpligtelser330.0140000136.022134.022
Gældsforpligtelser414.6420000270.890256.339
Forpligtelser414.6420000270.890256.339
Passiver250.000455.204450.000361.435149.015243.216191.452
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.09.2021
2019
01.10.2020
2018
06.08.2019
2017
20.07.2018
2016
10.08.2017
2015
19.09.2016
Afkastningsgrad -1,2 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 128,2 %-19,5 %-20,9 %299,3 %79,3 %-134,5 %235,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -105,5 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -65,9 %10,2 %12,3 %18,5 %-89,7 %-11,4 %-33,9 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.04.2021- 31.03.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-01
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. april 2021 - 31. marts 2022 for LJ Tosti Holding ApS . Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2021 - 31. marts 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hadsten, 1. september 2022 Direktionen: Linda Bachmann Tosti Linda Bachmann Tosti