Copied

2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

374'

Primær drift

374'

Årets resultat

282'

Aktiver

6.711'

Kortfristede aktiver

11.257

Egenkapital

3.525'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

53 %

Likviditetsgrad

1 %

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
03.04.2022
2020
03.05.2021
2019
14.02.2020
2018
19.05.2019
2017
15.02.2018
2016
22.02.2017
2015
14.02.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat373.654425.311304.20300000
Resultat af primær drift373.654425.311304.203256.325864.225299.47400
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter27713.2171.549123379001
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-54.020-58.503-64.135-61.582-51.539-53.788-55.937-52.224
Resultat før skat362.158434.709655.419193.420812.126244.185884.128-147.803
Resultat282.279339.025510.766149.794632.791190.439690.632-112.910
Forslag til udbytte000-410.0000000
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
03.04.2022
2020
03.05.2021
2019
14.02.2020
2018
19.05.2019
2017
15.02.2018
2016
22.02.2017
2015
14.02.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11.25510.90610.0319.9519.7369.67823.31835.842
Likvider28.8411.307881.79985.67257.9215.95968.706
Kortfristede aktiver11.25719.74711.338891.75095.40867.59929.277104.548
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver6.700.0006.600.0006.500.0005.160.8845.000.0004.350.0004.350.0003.311.100
Langfristede aktiver6.700.0006.600.0006.500.0005.160.8845.000.0004.350.0004.350.0003.311.100
Aktiver6.711.2576.619.7476.511.3386.052.6345.095.4084.417.5994.379.2773.415.648
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
03.04.2022
2020
03.05.2021
2019
14.02.2020
2018
19.05.2019
2017
15.02.2018
2016
22.02.2017
2015
14.02.2016
Forslag til udbytte000410.0000000
Egenkapital3.524.7053.242.4262.903.4012.802.6352.652.8412.020.0501.829.6111.143.801
Hensatte forpligtelser560.829545.456528.689433.873445.900318.558314.072154.916
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.1129.52012.6235.53610.9226.2409.1108.624
Kortfristede forpligtelser918.7461.072.0981.265.141975.151945.324984.9851.108.943956.189
Gældsforpligtelser2.625.7232.831.8653.079.2482.816.1261.996.6672.078.9912.235.5942.116.931
Forpligtelser2.625.7232.831.8653.079.2482.816.1261.996.6672.078.9912.235.5942.116.931
Passiver6.711.2576.619.7476.511.3386.052.6345.095.4084.417.5994.379.2773.415.648
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
03.04.2022
2020
03.05.2021
2019
14.02.2020
2018
19.05.2019
2017
15.02.2018
2016
22.02.2017
2015
14.02.2016
Afkastningsgrad 5,6 %6,4 %4,7 %4,2 %17,0 %6,8 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 8,0 %10,5 %17,6 %5,3 %23,9 %9,4 %37,7 %-9,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.273,7 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 52,5 %49,0 %44,6 %46,3 %52,1 %45,7 %41,8 %33,5 %
Likviditetsgrad 1,2 %1,8 %0,9 %91,4 %10,1 %6,9 %2,6 %10,9 %
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
19.03.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-02-28
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for POSTVEJ 33 ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.