Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

153'

Primær drift

-614'

Årets resultat

-10.252'

Aktiver

109''

Kortfristede aktiver

669'

Egenkapital

53.015'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

48 %

Likviditetsgrad

1 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
22.06.2021
2019
25.05.2020
2018
14.05.2019
2017
17.05.2018
2016
17.05.2017
2015
10.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat152.795449.447380.489161.039246.197271.266402.686-2.023.399
Resultat af primær drift-613.594-972.397-1.123.072-1.914.876-2.021.723-1.411.921-1.508.408-4.921.938
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter827.311725.346793.181763.7221.129.4173.286.2763.755.0465.115.304
Finansieringsomkostninger-480.2470000000
Andre finansielle omkostninger0-504.735-288.443-1.250.932-362.393-1.351.751-1.785.222-339.360
Resultat før skat-9.852.898-33.169.330-11.402.790-1.494.294-9.636.933-11.595.406-13.978.580-21.981.127
Resultat-10.251.722-30.704.764-10.344.887-700.064-9.622.745-11.375.751-14.025.829-21.903.668
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
22.06.2021
2019
25.05.2020
2018
14.05.2019
2017
17.05.2018
2016
17.05.2017
2015
10.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 669.1385.563.8445.868.3016.238.78115.309.10318.554.77818.996.04126.465.045
Likvider0000417.123062.0220
Kortfristede aktiver669.1385.563.8445.868.3016.238.78117.390.05919.127.77841.954.70441.760.114
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver108.371.39086.641.315105.681.626104.903.18297.546.406108.997.79984.122.52879.134.069
Materielle aktiver293.305293.305293.3052.093.3052.720.0802.406.0382.700.8382.702.333
Langfristede aktiver108.664.69586.934.620105.974.931106.996.487100.266.486111.403.83786.823.36681.836.402
Aktiver109.333.83392.498.464111.843.232113.235.268117.656.545130.531.615128.778.070123.596.516
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
22.06.2021
2019
25.05.2020
2018
14.05.2019
2017
17.05.2018
2016
17.05.2017
2015
10.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital53.015.00954.766.73281.871.49696.584.78397.284.847106.907.59683.233.34782.087.998
Hensatte forpligtelser8.750.0008.750.00000001.062.7880
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser37.72038.57689.901134.63081.11979.385136.8180
Kortfristede forpligtelser47.568.82428.981.73229.828.56216.598.22120.371.69823.624.01944.481.93541.508.518
Gældsforpligtelser47.568.82428.981.73229.971.73616.650.48520.371.69823.624.01944.481.93541.508.518
Forpligtelser47.568.82428.981.73229.971.73616.650.48520.371.69823.624.01944.481.93541.508.518
Passiver109.333.83392.498.464111.843.232113.235.268117.656.545130.531.615128.778.070123.596.516
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
22.06.2021
2019
25.05.2020
2018
14.05.2019
2017
17.05.2018
2016
17.05.2017
2015
10.06.2016
Afkastningsgrad -0,6 %-1,1 %-1,0 %-1,7 %-1,7 %-1,1 %-1,2 %-4,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -19,3 %-56,1 %-12,6 %-0,7 %-9,9 %-10,6 %-16,9 %-26,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -127,8 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 48,5 %59,2 %73,2 %85,3 %82,7 %81,9 %64,6 %66,4 %
Likviditetsgrad 1,4 %19,2 %19,7 %37,6 %85,4 %81,0 %94,3 %100,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for A. Kirk Invest A/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Oplysning om eventualaktiver:Selskabet har et udskudt skatteaktiv på 889 t. kr. , der udgøres af forskelsværdier på aktiver såvel som passiver. I beløbet indgår et skattemæssigt underskud til fremførsel, underskuddet udgør 11. 892 t. kr. før udnyttelse i sambeskatning svarende til en skatteværdi på 2. 616 t. kr. Da der er usikkerhed forbundet med tidspunkt for udnyttelse, herunder om underskuddet vil blive udnyttet i sambeskatningskredsen, er det udskudte skatteaktiv ikke indregnet. Evt. udnyttelse af selskabets skattemæssige underskud kan derfor først endeligt opgøres når hele sambeskatningsindkomsten er opgjort.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-17
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for A. Kirk Invest A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering, finansiering og handel af enhver art både direkte og indirekte gennem andre selskaber og sammenslutninger. Det er endvidere selskabets formål at udøve enhver sådan form for aktivitet, som efter bestyrelsens skøn er egnet til at fremme et eller flere forannævnte formål.