Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

10.902'

Primær drift

2.634'

Årets resultat

1.899'

Aktiver

10.663'

Kortfristede aktiver

5.853'

Egenkapital

4.049'

Afkastningsgrad

25 %

Soliditetsgrad

38 %

Likviditetsgrad

124 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
06.12.2021
2019
27.11.2020
2018
28.11.2019
2017
29.10.2018
2016
17.11.2017
2015
09.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat10.902.4578.080.8727.481.6887.500.9758.852.7408.701.9566.540.429
Resultat af primær drift2.633.521273.754416.189208.3741.898.9942.165.820699.825
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter00074.55114.3209.1787.988
Finansieringsomkostninger-197.675-244.854-240.893-254.478-250.941-244.644-181.798
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat2.444.85933.818176.73331.8051.662.3731.930.354553.120
Resultat1.898.76618.553132.53620.6661.293.9431.503.736399.479
Forslag til udbytte-1.000.000-100.000-100.000-550.000-400.000-250.000-50.600
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
06.12.2021
2019
27.11.2020
2018
28.11.2019
2017
29.10.2018
2016
17.11.2017
2015
09.12.2016
Kortfristede varebeholdninger1.511.7111.602.5241.012.1721.202.3501.036.5031.233.874794.155
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.690.2863.788.4532.299.2862.106.7624.525.0582.443.395883.929
Likvider651.053477.404517.441501.985501.985649.608439.816
Kortfristede aktiver5.853.0505.868.3813.828.8993.811.0976.063.5464.326.8772.117.900
Immaterielle aktiver og goodwill000005.00020.000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver4.810.1285.123.3805.076.6474.610.5684.555.7543.971.3423.922.832
Langfristede aktiver4.810.1285.123.3805.076.6474.610.5684.555.7543.976.3423.942.832
Aktiver10.663.17810.991.7618.905.5468.421.66510.619.3008.303.2196.060.732
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
06.12.2021
2019
27.11.2020
2018
28.11.2019
2017
29.10.2018
2016
17.11.2017
2015
09.12.2016
Forslag til udbytte1.000.000100.000100.000550.000400.000250.00050.600
Egenkapital4.048.9632.250.1972.331.6442.683.7623.063.0962.019.153566.017
Hensatte forpligtelser501.995393.440368.175299.385438.246399.442386.600
Langfristet gæld til banker026.225220.315316.389383.9200576.426
Anden langfristet gæld203.839203.839203.8390000
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.081.126724.400680.316581.851966.775827.709124.526
Kortfristede forpligtelser4.732.9396.582.8434.128.8823.735.0655.130.8354.067.3412.502.965
Gældsforpligtelser6.112.2208.348.1246.205.7275.438.5187.117.9585.884.6245.108.115
Forpligtelser6.112.2208.348.1246.205.7275.438.5187.117.9585.884.6245.108.115
Passiver10.663.17810.991.7618.905.5468.421.66510.619.3008.303.2196.060.732
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
06.12.2021
2019
27.11.2020
2018
28.11.2019
2017
29.10.2018
2016
17.11.2017
2015
09.12.2016
Afkastningsgrad 24,7 %2,5 %4,7 %2,5 %17,9 %26,1 %11,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 46,9 %0,8 %5,7 %0,8 %42,2 %74,5 %70,6 %
Payout-ratio 52,7 %539,0 %75,5 %2.661,4 %30,9 %16,6 %12,7 %
Gældsdæknings-nøgletal 1.332,2 %111,8 %172,8 %81,9 %756,7 %885,3 %384,9 %
Soliditestgrad 38,0 %20,5 %26,2 %31,9 %28,8 %24,3 %9,3 %
Likviditetsgrad 123,7 %89,1 %92,7 %102,0 %118,2 %106,4 %84,6 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Randal Beton ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 951 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2022 udgør 3.265 t.kr. Selskabet har deponeret ejerpantebreve i grunde og bygninger med en bogført værdi 3.265 t.kr. på i alt 1.400 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående grunde og bygninger samt materielle anlægsaktiver. Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 0 kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 1.600 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: t.kr. Varebeholdninger 1.512 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.263 Af selskabets likvider er t.kr. 175 deponeret til sikkerhed for afgivne arbejdsgarantier. Der er udstedt arbejdsgarantier på t.kr. 356.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-15
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Randal Beton ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet består i at drive cementfabrik og anden hermed beslægtet virksomhed.