Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-7.904

Årets resultat

-38.922

Aktiver

1.068'

Kortfristede aktiver

1.068'

Egenkapital

1.050'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.01.2022
2020
24.06.2021
2019
19.08.2020
2018
20.05.2019
2017
14.02.2018
2016
06.04.2017
2015
30.05.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift-7.9040000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter036.557056.22016.58627.6248.6970
Finansieringsomkostninger-33.076-4.081-4.941-3.301-42.529-1.302-1.695-1.102
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-40.90928.252-9.941242.804150.490261.34900
Resultat-38.92224.226-9.941232.344158.068259.3258.9154.954
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.0000-108.000-105.800-103.4000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.01.2022
2020
24.06.2021
2019
19.08.2020
2018
20.05.2019
2017
14.02.2018
2016
06.04.2017
2015
30.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00007.578016.912730.082
Likvider230.808350.034471.718594.624454.576647.714499.741395.918
Kortfristede aktiver1.067.5090000000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver000060.46460.46460.4640
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000000
Aktiver1.067.5091.217.8101.302.9361.426.4941.299.2681.242.2701.084.3211.186.464
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.01.2022
2020
24.06.2021
2019
19.08.2020
2018
20.05.2019
2017
14.02.2018
2016
06.04.2017
2015
30.05.2016
Forslag til udbytte117.800114.400113.0000108.000105.800103.4000
Egenkapital1.050.2211.203.5431.292.3171.412.8581.288.5141.236.2461.080.3211.071.406
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.3755.3755.3754.0004.0004.000
Kortfristede forpligtelser17.2880000000
Gældsforpligtelser17.288000000115.058
Forpligtelser17.288000000115.058
Passiver1.067.5091.217.8101.302.9361.426.4941.299.2681.242.2701.084.3211.186.464
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.01.2022
2020
24.06.2021
2019
19.08.2020
2018
20.05.2019
2017
14.02.2018
2016
06.04.2017
2015
30.05.2016
Afkastningsgrad -0,7 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -3,7 %2,0 %-0,8 %16,4 %12,3 %21,0 %0,8 %0,5 %
Payout-ratio -302,7 %472,2 %-1.136,7 %Na.68,3 %40,8 %1.159,8 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -23,9 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 98,4 %98,8 %99,2 %99,0 %99,2 %99,5 %99,6 %90,3 %
Likviditetsgrad 6.174,9 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Højbjerg, 26. maj 2023 Direktionen: Hans Bach