Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

625'

Primær drift

505'

Årets resultat

363'

Aktiver

7.635'

Kortfristede aktiver

2.296'

Egenkapital

6.342'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

83 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
07.12.2020
2018
02.12.2019
2017
03.12.2018
2016
18.12.2017
2015
09.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat625.083209.94637.060163.758378.936473.858
Resultat af primær drift504.81540.054-132.83123.503321.616416.538
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter11.554071.6199.30210.351
Finansieringsomkostninger-42.741-292.951-270.818-260.620-263.850-320.381
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat473.628-252.897-403.642-231.04567.068106.508
Resultat362.834-384.539-316.153-180.22452.31283.069
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
07.12.2020
2018
02.12.2019
2017
03.12.2018
2016
18.12.2017
2015
09.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000011.271.53011.271.530
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.759.40740.86555.97614.947186.016255.557
Likvider536.60800027.5270
Kortfristede aktiver2.296.01540.86555.97614.94711.485.07311.527.087
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver5.339.2399.309.50718.012.44518.059.6363.379.6233.436.943
Langfristede aktiver5.339.2399.309.50718.012.44518.059.6363.379.6233.436.943
Aktiver7.635.2549.350.37218.068.42118.074.58314.864.69614.964.030
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
07.12.2020
2018
02.12.2019
2017
03.12.2018
2016
18.12.2017
2015
09.11.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital6.342.4486.343.8025.982.3376.298.4903.710.6983.658.386
Hensatte forpligtelser001.742.0201.829.5091.090.4341.083.109
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser27.25649.70415.00010.63922.484150
Kortfristede forpligtelser212.730798.4708.018.2527.369.1287.245.4087.148.672
Gældsforpligtelser1.292.8063.006.57010.344.0649.946.58410.063.56410.222.535
Forpligtelser1.292.8063.006.57010.344.0649.946.58410.063.56410.222.535
Passiver7.635.2549.350.37218.068.42118.074.58314.864.69614.964.030
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
07.12.2020
2018
02.12.2019
2017
03.12.2018
2016
18.12.2017
2015
09.11.2016
Afkastningsgrad 6,6 %0,4 %-0,7 %0,1 %2,2 %2,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 5,7 %-6,1 %-5,3 %-2,9 %1,4 %2,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.181,1 %13,7 %-49,0 %9,0 %121,9 %130,0 %
Soliditestgrad 83,1 %67,8 %33,1 %34,8 %25,0 %24,4 %
Likviditetsgrad 1.079,3 %5,1 %0,7 %0,2 %158,5 %161,2 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for V-Estate ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 1.168 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2021 udgør 5.339 t.kr.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-16
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020/21 for V-Estate ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består af at eje udlejningsejendomme samt forestå udlejning heraf.