Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

5.064'

Primær drift

3.218'

Årets resultat

2.428'

Aktiver

8.076'

Kortfristede aktiver

8.050'

Egenkapital

5.391'

Afkastningsgrad

40 %

Soliditetsgrad

67 %

Likviditetsgrad

408 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
13.11.2019
2017
14.11.2018
2016
12.12.2017
2015
15.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat5.064.2163.637.2482.751.0102.275.6892.143.4301.909.434
Resultat af primær drift3.218.4222.017.8471.254.648992.164851.929636.087
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter0008.370200
Finansieringsomkostninger-95.252-60.027-32.834-12.411-11.462-24.393
Andre finansielle omkostninger-30.238-28.0750000
Resultat før skat3.123.1701.957.8201.221.814988.123840.487611.694
Resultat2.427.7931.523.612947.781758.212646.644467.886
Forslag til udbytte-1.500.000-1.200.000-500.000-500.000-400.000-300.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
13.11.2019
2017
14.11.2018
2016
12.12.2017
2015
15.12.2016
Kortfristede varebeholdninger3.795.6402.323.2121.626.3521.458.4911.057.6101.046.014
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.398.0011.475.1302.718.3762.279.6301.842.2691.386.232
Likvider856.1951.697.677617.251559.548965.360749.798
Kortfristede aktiver8.049.8365.496.0194.961.9794.297.6683.865.2393.182.044
Immaterielle aktiver og goodwill061.32023.44932.24341.0370
Finansielle anlægsaktiver25.68724.94424.22223.34822.66798.415
Materielle aktiver045.72105.59021.78658.925
Langfristede aktiver25.687131.98547.67161.18085.490157.340
Aktiver8.075.5235.628.0045.009.6504.358.8483.950.7293.339.384
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
13.11.2019
2017
14.11.2018
2016
12.12.2017
2015
15.12.2016
Forslag til udbytte1.500.0001.200.000500.000500.000400.000300.000
Egenkapital5.391.0714.163.2783.139.6652.691.8842.333.6721.987.028
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser250.060590.657593.048915.302784.738546.784
Kortfristede forpligtelser1.971.650974.2611.595.8361.434.3141.425.7451.212.854
Gældsforpligtelser2.684.4521.464.7261.869.9851.666.9631.617.0571.352.356
Forpligtelser2.684.4521.464.7261.869.9851.666.9631.617.0571.352.356
Passiver8.075.5235.628.0045.009.6504.358.8483.950.7293.339.384
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
13.11.2019
2017
14.11.2018
2016
12.12.2017
2015
15.12.2016
Afkastningsgrad 39,9 %35,9 %25,0 %22,8 %21,6 %19,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 45,0 %36,6 %30,2 %28,2 %27,7 %23,5 %
Payout-ratio 61,8 %78,8 %52,8 %65,9 %61,9 %64,1 %
Gældsdæknings-nøgletal 3.378,8 %3.361,6 %3.821,2 %7.994,2 %7.432,6 %2.607,7 %
Soliditestgrad 66,8 %74,0 %62,7 %61,8 %59,1 %59,5 %
Likviditetsgrad 408,3 %564,1 %310,9 %299,6 %271,1 %262,4 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens Regnskabsklasse B. Der er tilvalgt enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER 2020/21 Nominel værdi af sikkerhedsstillelsen/​gæld Regnskabsmæssig værdi af aktiver stillet til sikkerhed DKK DKK Virksomhedspant i driftsmateriel, varebeholdninger og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt andre simple fordringer er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut. 1.300.000 7.172.882
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for Jørgensen Appliance A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Jørgensen Appliance A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været salg af elkomponenter på agenturbasis og i egen regning.