Copied

2021, DKK
24.11.2022
Bruttoresultat

5.607'

Primær drift

3.967'

Årets resultat

3.012'

Aktiver

12.994'

Kortfristede aktiver

12.967'

Egenkapital

6.903'

Afkastningsgrad

31 %

Soliditetsgrad

53 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
24.11.2022
Årsrapport
2021
24.11.2022
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
13.11.2019
2017
14.11.2018
2016
12.12.2017
2015
15.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat5.607.0715.064.2163.637.2482.751.0102.275.6892.143.4301.909.434
Resultat af primær drift3.966.8573.218.4222.017.8471.254.648992.164851.929636.087
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter3.9790008.370200
Finansieringsomkostninger-103.941-95.252-60.027-32.834-12.411-11.462-24.393
Andre finansielle omkostninger-9.662-30.238-28.0750000
Resultat før skat3.866.8953.123.1701.957.8201.221.814988.123840.487611.694
Resultat3.012.1882.427.7931.523.612947.781758.212646.644467.886
Forslag til udbytte-500.000-1.500.000-1.200.000-500.000-500.000-400.000-300.000
Aktiver
24.11.2022
Årsrapport
2021
24.11.2022
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
13.11.2019
2017
14.11.2018
2016
12.12.2017
2015
15.12.2016
Kortfristede varebeholdninger6.023.2023.795.6402.323.2121.626.3521.458.4911.057.6101.046.014
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.822.8423.398.0011.475.1302.718.3762.279.6301.842.2691.386.232
Likvider121.239856.1951.697.677617.251559.548965.360749.798
Kortfristede aktiver12.967.2838.049.8365.496.0194.961.9794.297.6683.865.2393.182.044
Immaterielle aktiver og goodwill0061.32023.44932.24341.0370
Finansielle anlægsaktiver26.45225.68724.94424.22223.34822.66798.415
Materielle aktiver0045.72105.59021.78658.925
Langfristede aktiver26.45225.687131.98547.67161.18085.490157.340
Aktiver12.993.7358.075.5235.628.0045.009.6504.358.8483.950.7293.339.384
Aktiver
24.11.2022
Passiver
24.11.2022
Årsrapport
2021
24.11.2022
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
13.11.2019
2017
14.11.2018
2016
12.12.2017
2015
15.12.2016
Forslag til udbytte500.0001.500.0001.200.000500.000500.000400.000300.000
Egenkapital6.903.2585.391.0714.163.2783.139.6652.691.8842.333.6721.987.028
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser700.618250.060590.657593.048915.302784.738546.784
Kortfristede forpligtelser2.241.1801.971.650974.2611.595.8361.434.3141.425.7451.212.854
Gældsforpligtelser6.090.4772.684.4521.464.7261.869.9851.666.9631.617.0571.352.356
Forpligtelser6.090.4772.684.4521.464.7261.869.9851.666.9631.617.0571.352.356
Passiver12.993.7358.075.5235.628.0045.009.6504.358.8483.950.7293.339.384
Passiver
24.11.2022
Nøgletal
24.11.2022
Årsrapport
2021
24.11.2022
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
13.11.2019
2017
14.11.2018
2016
12.12.2017
2015
15.12.2016
Afkastningsgrad 30,5 %39,9 %35,9 %25,0 %22,8 %21,6 %19,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 43,6 %45,0 %36,6 %30,2 %28,2 %27,7 %23,5 %
Payout-ratio 16,6 %61,8 %78,8 %52,8 %65,9 %61,9 %64,1 %
Gældsdæknings-nøgletal 3.816,5 %3.378,8 %3.361,6 %3.821,2 %7.994,2 %7.432,6 %2.607,7 %
Soliditestgrad 53,1 %66,8 %74,0 %62,7 %61,8 %59,1 %59,5 %
Likviditetsgrad 578,6 %408,3 %564,1 %310,9 %299,6 %271,1 %262,4 %
Resultat
24.11.2022
Gæld
24.11.2022
Årsrapport
24.11.2022
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 24.11.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens Regnskabsklasse B. Der er tilvalgt enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER 2022 Nominel værdi af sikkerhedsstillelsen/​gæld Regnskabsmæssig værdi af aktiver stillet til sikkerhed DKK DKK Virksomhedspant i immaterielle rettigheder, driftsmateriel, varebeholdninger og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt andre simple fordringer er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut. 2.000.000 12.678.437
Beretning
24.11.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-11-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Jørgensen Appliance A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Jørgensen Appliance A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været salg af elkomponenter på agenturbasis og i egen regning.