Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-4.625

Primær drift
Na.
Årets resultat

3.061'

Aktiver

26.657'

Kortfristede aktiver

1.824'

Egenkapital

23.990'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

90 %

Likviditetsgrad

99 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.08.2021
2019
25.09.2020
2018
15.08.2019
2017
11.09.2018
2016
13.06.2017
2015
30.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-4.625-6.000-4.375-4.250-4.275-4.125-4.000
Resultat af primær drift0000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 3.084.291000000
Finansielle indtægter001.650-594-27616.7470
Finansieringsomkostninger-25.189-21.126-16.684-11.483-9.736-8.836-29.865
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat3.054.4772.493.7581.632.0342.210.4521.960.6412.235.2021.561.410
Resultat3.061.0552.499.6981.636.6322.213.8841.963.6992.238.0401.568.846
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.08.2021
2019
25.09.2020
2018
15.08.2019
2017
11.09.2018
2016
13.06.2017
2015
30.05.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.824.0941.331.4121.196.1691.301.5421.256.5081.272.6241.008.907
Likvider0000000
Kortfristede aktiver1.824.0941.331.4121.196.1691.301.5421.256.5081.272.6241.008.907
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver24.832.97921.628.75418.986.93917.215.23814.865.81912.758.14111.426.725
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver24.832.97921.628.75418.986.93917.215.23814.865.81912.758.14111.426.725
Aktiver26.657.07322.960.16620.183.10818.516.78016.122.32714.030.76512.435.632
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.08.2021
2019
25.09.2020
2018
15.08.2019
2017
11.09.2018
2016
13.06.2017
2015
30.05.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital23.989.57820.928.52318.428.82516.792.19314.578.30912.614.61010.376.570
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser1.849.9191.419.9091.422.6031.199.8231.014.362839.3251.622.270
Gældsforpligtelser2.667.4952.031.6431.754.2831.724.5871.544.0181.416.1552.059.062
Forpligtelser2.667.4952.031.6431.754.2831.724.5871.544.0181.416.1552.059.062
Passiver26.657.07322.960.16620.183.10818.516.78016.122.32714.030.76512.435.632
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.08.2021
2019
25.09.2020
2018
15.08.2019
2017
11.09.2018
2016
13.06.2017
2015
30.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 12,8 %11,9 %8,9 %13,2 %13,5 %17,7 %15,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 90,0 %91,2 %91,3 %90,7 %90,4 %89,9 %83,4 %
Likviditetsgrad 98,6 %93,8 %84,1 %108,5 %123,9 %151,6 %62,2 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Sebanna Holding ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C-virksomheder.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-14
Ledelsespåtegning: Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for Sebanna Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Helsingør, den 14. september 2022 Direktion Henrik Grave Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for Sebanna Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i administration af selskabets formue.