Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

3.560'

Primær drift

772'

Årets resultat

571'

Aktiver

5.378'

Kortfristede aktiver

4.354'

Egenkapital

1.092'

Afkastningsgrad

14 %

Soliditetsgrad

20 %

Likviditetsgrad

103 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
2019
25.09.2020
2018
24.09.2019
2017
03.10.2018
2016
10.10.2017
2015
05.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat3.559.6513.035.9313.175.4933.464.7303.939.1414.001.1744.565.988
Resultat af primær drift771.61691.562212.767183.781680.506536.6720
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter146.535384.46479.31066.99933.330137.08637.098
Finansieringsomkostninger-180.959-12.279-15.058-13.842-81.205-63.90746.625
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat737.192463.747277.019236.983632.631609.851747.364
Resultat570.938361.007214.007182.664489.361472.390582.490
Forslag til udbytte-570.000-360.000-210.000-180.000-490.000-470.0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
2019
25.09.2020
2018
24.09.2019
2017
03.10.2018
2016
10.10.2017
2015
05.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.274.6231.200.8511.022.876943.1841.139.6201.132.5541.488.916
Likvider1.089.304353.0081.113.015431.1951.334.466911.4963.202.153
Kortfristede aktiver4.354.4133.894.5464.098.1023.273.3414.321.0903.934.7604.691.069
Immaterielle aktiver og goodwill958.053403.13678.952106.20883.84051.79771.440
Finansielle anlægsaktiver24.236103.476102.972102.468101.36399.637420.560
Materielle aktiver41.78089.884120.431180.376252.632341.013447.250
Langfristede aktiver1.024.069596.496302.355389.052437.835492.447939.250
Aktiver5.378.4824.491.0424.400.4573.662.3934.758.9254.427.2075.630.319
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
2019
25.09.2020
2018
24.09.2019
2017
03.10.2018
2016
10.10.2017
2015
05.09.2016
Forslag til udbytte570.000360.000210.000180.000490.000470.0000
Egenkapital1.091.802880.864729.857695.8501.003.186983.825511.435
Hensatte forpligtelser63.00060.80072.70089.80096.00089.200109.000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser4.223.6803.549.3783.597.9002.876.7433.659.7393.354.1825.009.884
Gældsforpligtelser4.223.6803.549.3783.597.9002.876.7433.659.7393.354.1825.009.884
Forpligtelser4.223.6803.549.3783.597.9002.876.7433.659.7393.354.1825.009.884
Passiver5.378.4824.491.0424.400.4573.662.3934.758.9254.427.2075.630.319
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
2019
25.09.2020
2018
24.09.2019
2017
03.10.2018
2016
10.10.2017
2015
05.09.2016
Afkastningsgrad 14,3 %2,0 %4,8 %5,0 %14,3 %12,1 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 52,3 %41,0 %29,3 %26,3 %48,8 %48,0 %113,9 %
Payout-ratio 99,8 %99,7 %98,1 %98,5 %100,1 %99,5 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 426,4 %745,7 %1.413,0 %1.327,7 %838,0 %839,8 %Na.
Soliditestgrad 20,3 %19,6 %16,6 %19,0 %21,1 %22,2 %9,1 %
Likviditetsgrad 103,1 %109,7 %113,9 %113,8 %118,1 %117,3 %93,6 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Riget A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-09
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Der har ikke været usikkerhed eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Riget A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af drift og udvikling af netværksgrupper (www. rigetnet. dk). Netværksgrupperne hos Riget A/S er kendetegnet ved højt fremmøde og mange kunder, som køber igen. Deltagerne forpligter sig overfor hinanden. Derved opnår deltagerne en meget høj grad af værdi gennem deres vidensdeling. I perioden har virksomhedens kerneforretning været sund med en stabil omsætning. Kundernes loyalitet er meget stor, og det har betydet en positiv udvikling i kundernes genkøb af deres medlemskab. Læring fra Covid-19 perioden er forstærket yderligere og har betydet en udvidelse af leverance muligheder med en meget stor vægt på digitalisering og on-line facilitering. Dette har betydet at virksomheden kan levere værdibasseret relations opbygning og vidensdeling under alle kombinationer af mødeprocesser. De gennemførte opkøb og etablering af samarbejde med yderligere en kernekunde har som forventet påvirket resultatet positivt. Omsætning og resultat er forøget markant. Det har været muligt at fastholde ’produktions’ omkostningerne på stabilt niveau. Det kommende års aktiviteter er fokuseret på: • Opsøger samarbejdsmuligheder i markedet, med virksomheder som leverer ydelser inden for komplementere produkter. • Opkøbsproces og nye samarbejder, vil påvirke den kommende periode yderligere og endnu mere positivt fremadrettet. • Konsolidering og vækst indenfor den eksisterende portefølje og kerneforretning. •Etablering af nye netværk indenfor nye segmenter. • Yderligere udvidelse af aktiviteterne i afdelingen for forretningsnetværk. • Virksomheden fortsætter arbejdet med kundeloyalitet og kvalitetsprogrammet samt implementering af nye digitale markedsorienteret tiltag i leverancerne. • Styrke salgsprocessen yderligere med tilgang af kapacitet, kompetencer og digitale værktøjer. Der opleves generelt en stor interesse for virksomheden fra omverdenen – både virksomheder og enkelte personer. De etablerede samarbejdsforbindelser plejes yderligere, og nye samarbejdsalliancer opbygges. Eksterne konsulenter, oplægsholdere og relationer bidrager positivt til forretningen. Internt arbejdes der kontinuerligt på at forbedre virksomhedens systemer, mindske spild og sikre, at virksomheden er en attraktiv arbejdsplads. Delegering, involvering og indflydelse i så stort omfang som muligt.