Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

135'

Primær drift

104'

Årets resultat

103'

Aktiver

200'

Kortfristede aktiver

139'

Egenkapital

187'

Afkastningsgrad

52 %

Soliditetsgrad

93 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.07.2022
2020
04.06.2021
2019
31.08.2020
2018
21.05.2019
2017
06.06.2018
2016
15.06.2017
2015
15.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat135.33588.097113.071116.011146.335120.62200
Resultat af primær drift103.63870.877108.522-70.553-7.76817.775-4.999-5.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter001.8292420005.677
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-1.077-1.824-4.231-6.745-7.759-2.759-6260
Resultat før skat0000-15.52715.016-3.56510.730
Resultat102.56169.053106.120-77.056-15.52715.016-3.56510.730
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.07.2022
2020
04.06.2021
2019
31.08.2020
2018
21.05.2019
2017
06.06.2018
2016
15.06.2017
2015
15.06.2016
Kortfristede varebeholdninger76.988105.58840.30241.30356.26773.60200
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 31.2250058.93650.60868.85800
Likvider30.49637.31430.548492.70712.15600
Kortfristede aktiver138.709142.90270.850100.288109.582154.61600
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver61.2500000000
Langfristede aktiver61.2500000000
Aktiver199.959142.90270.850100.288109.582154.61600
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.07.2022
2020
04.06.2021
2019
31.08.2020
2018
21.05.2019
2017
06.06.2018
2016
15.06.2017
2015
15.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital186.60284.04114.988-91.132-14.0761.451-13.565-10.000
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.95428.7955.00044.80319.43929.88813.5655.000
Kortfristede forpligtelser13.35758.86155.862191.420123.658153.16513.56510.000
Gældsforpligtelser13.35758.86155.862191.420123.658153.16513.56510.000
Forpligtelser13.35758.86155.862191.420123.658153.16513.56510.000
Passiver199.959142.90270.850100.288109.582154.61600
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.07.2022
2020
04.06.2021
2019
31.08.2020
2018
21.05.2019
2017
06.06.2018
2016
15.06.2017
2015
15.06.2016
Afkastningsgrad 51,8 %49,6 %153,2 %-70,4 %-7,1 %11,5 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 55,0 %82,2 %708,0 %84,6 %110,3 %1.034,9 %26,3 %-107,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 93,3 %58,8 %21,2 %-90,9 %-12,8 %0,9 %Na.Na.
Likviditetsgrad 1.038,5 %242,8 %126,8 %52,4 %88,6 %100,9 %Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for PrintFlex, Lunderskov ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets aktivitet består i at drive virksomhed med produktion og handel indenfor plastindustrien og grafisk industri.