Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

54.495

Primær drift

-5.111

Årets resultat

467'

Aktiver

6.805'

Kortfristede aktiver

3.380'

Egenkapital

6.297'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

93 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.10.2020
2018
30.10.2019
2017
29.10.2018
2016
21.11.2017
2015
12.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat54.49554.3121.3390054.096
Resultat af primær drift-5.111-3.242-56.21500-3.458
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 75.005-74.90921000-16.286
Finansielle indtægter574.665285.8330006.017
Finansieringsomkostninger-31.267-28.038-59.375000
Andre finansielle omkostninger00000-10.596
Resultat før skat613.292179.644-115.38000-24.323
Resultat467.421173.864-110.41400-24.323
Forslag til udbytte-113.000-110.600-108.0000-103.4000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.10.2020
2018
30.10.2019
2017
29.10.2018
2016
21.11.2017
2015
12.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29.80020.00024.966085.90382.059
Likvider1.827.4853.106.1643.175.16504.026.4801.073.758
Kortfristede aktiver3.380.3804.074.5943.862.72804.112.3831.155.817
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver1.036.425961.4171.036.32601.036.3954.055.488
Materielle aktiver2.387.7241.252.7101.310.26401.425.3721.482.926
Langfristede aktiver3.424.1492.214.1272.346.59002.461.7675.538.414
Aktiver6.804.5296.288.7216.209.31806.574.1506.694.231
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.10.2020
2018
30.10.2019
2017
29.10.2018
2016
21.11.2017
2015
12.12.2016
Forslag til udbytte113.000110.600108.0000103.4000
Egenkapital6.296.7265.939.9025.874.03806.277.2766.408.352
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser507.803348.819335.2800296.874285.879
Gældsforpligtelser507.803348.819335.2800296.874285.879
Forpligtelser507.803348.819335.2800296.874285.879
Passiver6.804.5296.288.7216.209.31806.574.1506.694.231
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.10.2020
2018
30.10.2019
2017
29.10.2018
2016
21.11.2017
2015
12.12.2016
Afkastningsgrad -0,1 %-0,1 %-0,9 %Na.Na.-0,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 7,4 %2,9 %-1,9 %Na.Na.-0,4 %
Payout-ratio 24,2 %63,6 %-97,8 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -16,3 %-11,6 %-94,7 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 92,5 %94,5 %94,6 %Na.95,5 %95,7 %
Likviditetsgrad 665,7 %1.168,1 %1.152,1 %Na.1.385,2 %404,3 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-25
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for Jens Chr. Jensen Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kalvehave, den 25. november 2021 Direktion Jens Christian Jensen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for Jens Chr. Jensen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er handel og at være holdingselskab.