Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

-52.543

Primær drift

-52.543

Årets resultat

1.732'

Aktiver

8.261'

Kortfristede aktiver

8.261'

Egenkapital

393'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

5 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
11.09.2023
2021
24.11.2022
2020
09.11.2021
2019
17.11.2020
2018
19.11.2019
2017
07.11.2018
2016
16.11.2017
2015
22.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-52.543-34.744-29.086-51.156-14.861-9.666000
Resultat af primær drift-52.5430000000-17.121
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter0001.957.112873.836314.613533.899936.622497.219
Finansieringsomkostninger-392.278-525.702-1.319.811-426.920-452.572-770.348-951.638-494.346-3.017.766
Andre finansielle omkostninger000000000
Resultat før skat1.732.486001.479.036406.403-465.401-433.631431.878-2.537.668
Resultat1.732.486514.455-1.142.7881.479.036406.403-465.401-433.631431.878-2.537.270
Forslag til udbytte000000000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
11.09.2023
2021
24.11.2022
2020
09.11.2021
2019
17.11.2020
2018
19.11.2019
2017
07.11.2018
2016
16.11.2017
2015
22.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 188.196119.16765.22086.48175.20085.04586.94472.94354.469
Likvider35.13755.101322.6141.089.201162.293164.646218.94332.379266.367
Kortfristede aktiver8.260.5617.047.5066.294.5907.464.7265.991.3724.896.1455.307.0555.533.0934.773.734
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver000000000
Materielle aktiver000000000
Langfristede aktiver000000000
Aktiver8.260.5617.047.5066.294.5907.464.7265.991.3724.896.1455.307.0555.533.0934.773.734
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
11.09.2023
2021
24.11.2022
2020
09.11.2021
2019
17.11.2020
2018
19.11.2019
2017
07.11.2018
2016
16.11.2017
2015
22.11.2016
Forslag til udbytte000000000
Egenkapital393.231-1.339.251-1.853.705-710.917-2.189.953-2.596.356-2.130.955-1.697.324-2.129.203
Hensatte forpligtelser000000000
Langfristet gæld til banker0796.895781.853708.934732.445707.804677.133713.635719.057
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000000
Kortfristede forpligtelser818.2577.8757.4007.2507.448.8806.784.6976.760.8776.516.7826.183.880
Gældsforpligtelser7.867.3308.386.7578.148.2958.175.6438.181.3257.492.5017.438.0107.230.4176.902.937
Forpligtelser7.867.3308.386.7578.148.2958.175.6438.181.3257.492.5017.438.0107.230.4176.902.937
Passiver8.260.5617.047.5066.294.5907.464.7265.991.3724.896.1455.307.0555.533.0934.773.734
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
11.09.2023
2021
24.11.2022
2020
09.11.2021
2019
17.11.2020
2018
19.11.2019
2017
07.11.2018
2016
16.11.2017
2015
22.11.2016
Afkastningsgrad -0,6 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.-0,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 440,6 %-38,4 %61,6 %-208,0 %-18,6 %17,9 %20,3 %-25,4 %119,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -13,4 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.-0,6 %
Soliditestgrad 4,8 %-19,0 %-29,4 %-9,5 %-36,6 %-53,0 %-40,2 %-30,7 %-44,6 %
Likviditetsgrad 1.009,5 %89.492,1 %85.062,0 %102.961,7 %80,4 %72,2 %78,5 %84,9 %77,2 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.07.2023- 30.06.2024(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for JRK Ejendomme ApS for 2022/23 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022/23 er aflagt i kr.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-10
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2023 - 30. juni 2024 for JRK EJENDOMME ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.