Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

809'

Primær drift

-12.206'

Årets resultat

19.301'

Aktiver

1.047''

Kortfristede aktiver

411''

Egenkapital

805''

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

77 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
21.05.2021
2019
20.05.2020
2018
23.05.2019
2017
18.05.2018
2016
02.06.2017
2015
01.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat809.0009.076.0007.792.0665.983.922529.247-1.011.337972.7401.253.561
Resultat af primær drift-12.206.000-966.000-744.876-1.334.354-6.820.478-9.553.818-5.080.019-4.227.614
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter9.969.00024.907.00010.629.47721.060.74110.141.01618.758.46718.392.3632.386.952
Finansieringsomkostninger0000000-3.399.324
Andre finansielle omkostninger-60.914.000-5.564.000-3.616.699-3.294.516-10.365.355-6.967.755-8.119.267-3.399.324
Resultat før skat6.143.000102.324.00050.915.66392.419.81938.980.83146.262.21536.529.692142.249.050
Resultat19.301.00075.067.00053.046.77287.816.31240.428.76548.657.00436.194.364144.892.661
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
21.05.2021
2019
20.05.2020
2018
23.05.2019
2017
18.05.2018
2016
02.06.2017
2015
01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 102.276.000117.681.000188.441.306189.951.500140.248.886173.552.408115.649.09969.677.820
Likvider5.278.00091.868.0001.579.394449.1851.576.7691.976.0161.981.78515.216.315
Kortfristede aktiver411.016.000501.380.000337.554.421323.437.563266.263.809463.574.174395.812.153354.969.132
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver636.248.000548.297.000465.717.533435.004.849395.391.973213.311.709175.343.485151.710.743
Materielle aktiver148.000237.000140.90291.690104.185112.55283.5650
Langfristede aktiver636.396.000548.534.000465.858.435435.096.539395.496.158213.424.261175.427.050151.710.743
Aktiver1.047.412.0001.049.914.000803.412.856758.534.102661.759.967676.998.435571.239.203506.679.875
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
21.05.2021
2019
20.05.2020
2018
23.05.2019
2017
18.05.2018
2016
02.06.2017
2015
01.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital805.343.000761.672.000667.094.167622.215.052556.348.815516.691.434449.998.906422.760.503
Hensatte forpligtelser0000007.1030
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser60.839.000105.717.00031.987.54729.231.1586.647.17854.975.29247.505.1941.752.902
Gældsforpligtelser242.069.000288.242.000136.318.689136.319.050105.411.152160.307.001121.233.19483.919.372
Forpligtelser242.069.000288.242.000136.318.689136.319.050105.411.152160.307.001121.233.19483.919.372
Passiver1.047.412.0001.049.914.000803.412.856758.534.102661.759.967676.998.435571.239.203506.679.875
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
21.05.2021
2019
20.05.2020
2018
23.05.2019
2017
18.05.2018
2016
02.06.2017
2015
01.06.2016
Afkastningsgrad -1,2 %-0,1 %-0,1 %-0,2 %-1,0 %-1,4 %-0,9 %-0,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 2,4 %9,9 %8,0 %14,1 %7,3 %9,4 %8,0 %34,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.-124,4 %
Soliditestgrad 76,9 %72,5 %83,0 %82,0 %84,1 %76,3 %78,8 %83,4 %
Likviditetsgrad 675,6 %474,3 %1.055,3 %1.106,5 %4.005,7 %843,2 %833,2 %20.250,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem). Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Sidste år aflagde Pitzner Gruppen Holding A/S efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSikkerhedsstillelser over for tilknyttede virksomhederSelskabet har afgivet selvskyldnerkaution for nogle af dattervirksomhedernes bankgæld, maksimeret til 5.100 t.kr. Bankgælden udgør på balancedagen 0 t.kr. ​ ​Selskabet har desuden afgivet selvskyldnerkaution for et datterselskabs bankgæld. Bankgælden udgør på balancedagen 35.440 t.kr. Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution for en associeret virksomheds bankgæld makiseret til 13.000 t.kr. Bankgælden udgør på balancedagen 13.000 t.kr.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-10
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Pitzner Gruppen Holding A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet er aktie- og anpartsbesiddelse og dermed forbunden virksomhed.