Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

5.180'

Primær drift

2.223'

Årets resultat

1.622'

Aktiver

10.506'

Kortfristede aktiver

7.224'

Egenkapital

5.657'

Afkastningsgrad

21 %

Soliditetsgrad

54 %

Likviditetsgrad

258 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
21.12.2021
2019
08.12.2020
2018
26.11.2019
2017
19.10.2018
2016
25.09.2017
2015
07.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat5.180.3693.482.2063.297.5683.234.3633.097.2482.814.3992.796.897
Resultat af primær drift2.222.9091.029.7701.157.6371.089.8831.118.804761.621746.612
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter00007.5920723
Finansieringsomkostninger-119.669-83.684-91.588-77.920-72.182-197.430-283.485
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat2.103.240946.0861.066.0491.011.9631.054.214564.191463.850
Resultat1.622.190697.120826.185915.6961.054.214564.191562.850
Forslag til udbytte00-200.0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
21.12.2021
2019
08.12.2020
2018
26.11.2019
2017
19.10.2018
2016
25.09.2017
2015
07.10.2016
Kortfristede varebeholdninger2.748.8551.711.4471.680.7221.560.6501.414.8561.411.6241.156.363
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.440.8992.220.5851.033.2081.464.5481.568.7111.396.5421.287.823
Likvider2.034.6021.643.8621.214.50054.610275.7761.7412.556
Kortfristede aktiver7.224.3565.575.8943.928.4303.079.8083.259.3432.809.9072.446.742
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver72.00072.00072.00072.00072.00072.00072.000
Materielle aktiver3.209.3473.852.9082.244.8162.309.7621.182.1491.236.2371.684.017
Langfristede aktiver3.281.3473.924.9082.316.8162.381.7621.254.1491.308.2371.756.017
Aktiver10.505.7039.500.8026.245.2465.461.5704.513.4924.118.1444.202.759
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
21.12.2021
2019
08.12.2020
2018
26.11.2019
2017
19.10.2018
2016
25.09.2017
2015
07.10.2016
Forslag til udbytte00200.0000000
Egenkapital5.656.9614.234.7713.537.6512.711.4651.795.769741.555177.363
Hensatte forpligtelser120.565161.88395.7150000
Langfristet gæld til banker0000185.506347.170483.151
Anden langfristet gæld00400.0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.502.5311.657.379489.351417.269976.144492.921786.185
Kortfristede forpligtelser2.804.0143.363.058940.9561.053.2621.632.2172.129.4192.642.245
Gældsforpligtelser4.728.1775.104.1482.611.8802.750.1052.717.7233.376.5894.025.396
Forpligtelser4.728.1775.104.1482.611.8802.750.1052.717.7233.376.5894.025.396
Passiver10.505.7039.500.8026.245.2465.461.5704.513.4924.118.1444.202.759
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
21.12.2021
2019
08.12.2020
2018
26.11.2019
2017
19.10.2018
2016
25.09.2017
2015
07.10.2016
Afkastningsgrad 21,2 %10,8 %18,5 %20,0 %24,8 %18,5 %17,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 28,7 %16,5 %23,4 %33,8 %58,7 %76,1 %317,3 %
Payout-ratio Na.Na.24,2 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.857,5 %1.230,5 %1.264,0 %1.398,7 %1.550,0 %385,8 %263,4 %
Soliditestgrad 53,8 %44,6 %56,6 %49,6 %39,8 %18,0 %4,2 %
Likviditetsgrad 257,6 %165,8 %417,5 %292,4 %199,7 %132,0 %92,6 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Termax A/S for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for selskabets engagement med Sydbank er der stillet virksomhedspant omfattende selskabets varelager, debitorer og driftsinventar på t.kr. 1.750
Beretning
23.09.2022
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2021/22 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Termax A/S.