Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-18.308

Primær drift

-18.308

Årets resultat

-478'

Aktiver

4.735'

Kortfristede aktiver

4.735'

Egenkapital

4.603'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.02.2022
2020
17.05.2021
2019
16.06.2020
2018
22.05.2019
2017
24.05.2018
2016
10.04.2017
2015
12.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-18.308-9.900-2.800-3.000-3.750-3.500-10.399
Resultat af primær drift-18.308000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter254.6040483.56611242.943215.54933.124
Finansieringsomkostninger-851.431-8.245-2.8160000
Andre finansielle omkostninger000-373.763-19.486-42.974-162.094
Resultat før skat-615.135-18.145477.9500000
Resultat-478.405-14.177372.810-293.920171.39550.9804.841.849
Forslag til udbytte-58.900-113.000-110.600000-100.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.02.2022
2020
17.05.2021
2019
16.06.2020
2018
22.05.2019
2017
24.05.2018
2016
10.04.2017
2015
12.05.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 143.04814.5930102.83211.92411.1808.000
Likvider29.57067.310167.30732.49382.228530.4292.607.154
Kortfristede aktiver4.734.851004.732.9425.326.9665.258.8676.364.378
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver4.734.8514.681.2134.878.4404.732.9425.326.9665.258.8676.364.378
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.02.2022
2020
17.05.2021
2019
16.06.2020
2018
22.05.2019
2017
24.05.2018
2016
10.04.2017
2015
12.05.2016
Forslag til udbytte58.900113.000110.600000100.000
Egenkapital4.603.4704.677.8904.802.6674.729.8575.323.7775.255.7825.304.802
Hensatte forpligtelser0000001.056.491
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser131.381003.0853.1893.0853.085
Gældsforpligtelser131.381003.0853.1893.0853.085
Forpligtelser131.381003.0853.1893.0853.085
Passiver4.734.8514.681.2134.878.4404.732.9425.326.9665.258.8676.364.378
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.02.2022
2020
17.05.2021
2019
16.06.2020
2018
22.05.2019
2017
24.05.2018
2016
10.04.2017
2015
12.05.2016
Afkastningsgrad -0,4 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -10,4 %-0,3 %7,8 %-6,2 %3,2 %1,0 %91,3 %
Payout-ratio -12,3 %-797,1 %29,7 %Na.Na.Na.2,1 %
Gældsdæknings-nøgletal -2,2 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 97,2 %99,9 %98,4 %99,9 %99,9 %99,9 %83,4 %
Likviditetsgrad 3.603,9 %Na.Na.153.417,9 %167.041,9 %170.465,7 %206.300,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for BUEGÅRD ApS . Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nysted, 23. maj 2023 Direktionen: Pernille Frandsen