Copied
 
 
2023, DKK
03.04.2024
Bruttoresultat

-15.712

Primær drift

-15.712

Årets resultat

300'

Aktiver

5.025'

Kortfristede aktiver

5.025'

Egenkapital

4.845'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2021
05.02.2022
2020
17.05.2021
2019
16.06.2020
2018
22.05.2019
2017
24.05.2018
2016
10.04.2017
2015
12.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-15.712-18.308-9.900-2.800-3.000-3.750
Resultat af primær drift-15.712-18.3080000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter659.538254.6040483.56611242.943
Finansieringsomkostninger-244.049-851.431-8.245-2.81600
Andre finansielle omkostninger0000-373.763-19.486
Resultat før skat399.777-615.135-18.145477.95000
Resultat300.223-478.405-14.177372.810-293.920171.395
Forslag til udbytte-61.000-58.900-113.000-110.60000
Aktiver
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2021
05.02.2022
2020
17.05.2021
2019
16.06.2020
2018
22.05.2019
2017
24.05.2018
2016
10.04.2017
2015
12.05.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 42.256143.04814.5930102.83211.924
Likvider15.04729.57067.310167.30732.49382.228
Kortfristede aktiver5.025.1664.734.851004.732.9425.326.966
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver5.025.1664.734.8514.681.2134.878.4404.732.9425.326.966
Aktiver
03.04.2024
Passiver
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2021
05.02.2022
2020
17.05.2021
2019
16.06.2020
2018
22.05.2019
2017
24.05.2018
2016
10.04.2017
2015
12.05.2016
Forslag til udbytte61.00058.900113.000110.60000
Egenkapital4.844.7934.603.4704.677.8904.802.6674.729.8575.323.777
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser180.373131.381003.0853.189
Gældsforpligtelser180.373131.381003.0853.189
Forpligtelser180.373131.381003.0853.189
Passiver5.025.1664.734.8514.681.2134.878.4404.732.9425.326.966
Passiver
03.04.2024
Nøgletal
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2021
05.02.2022
2020
17.05.2021
2019
16.06.2020
2018
22.05.2019
2017
24.05.2018
2016
10.04.2017
2015
12.05.2016
Afkastningsgrad -0,3 %-0,4 %Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 6,2 %-10,4 %-0,3 %7,8 %-6,2 %3,2 %
Payout-ratio 20,3 %-12,3 %-797,1 %29,7 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -6,4 %-2,2 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 96,4 %97,2 %99,9 %98,4 %99,9 %99,9 %
Likviditetsgrad 2.786,0 %3.603,9 %Na.Na.153.417,9 %167.041,9 %
Resultat
03.04.2024
Gæld
03.04.2024
Årsrapport
03.04.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 03.04.2024)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
03.04.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-03-27
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2023 - 31. december 2023 for BUEGÅRD ApS . Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nysted, 27. marts 2024 Direktionen: Pernille Frandsen