Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

792'

Primær drift

792'

Årets resultat

598'

Aktiver

8.566'

Kortfristede aktiver

566'

Egenkapital

5.468'

Afkastningsgrad

9 %

Soliditetsgrad

64 %

Likviditetsgrad

78 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.01.2023
2020
29.10.2021
2019
03.12.2020
2018
11.11.2019
2017
05.12.2018
2016
30.10.2017
2015
25.11.2016
Nettoomsætning956.4061.134.755
Bruttoresultat791.819289.046109.019305.054402.29400
Resultat af primær drift791.819289.046-76.91090.983-1.812.253142.666487.122
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter05.4843.4667330012.246
Finansieringsomkostninger-24.808000000
Andre finansielle omkostninger0-219.552-197.600-183.221-216.105-217.685-248.673
Resultat før skat767.01174.978-271.044-91.505-2.028.358-75.019250.695
Resultat598.27158.483218.063-118.641-1.964.335-62.719197.651
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.01.2023
2020
29.10.2021
2019
03.12.2020
2018
11.11.2019
2017
05.12.2018
2016
30.10.2017
2015
25.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 503.333637.614840.194263.221256.665125.975351.002
Likvider62.669464.2343908.7169.73000
Kortfristede aktiver566.0021.101.848840.584271.937266.395125.975351.002
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver8.000.0008.000.0008.000.0008.185.9298.400.00010.614.54710.995.038
Langfristede aktiver8.000.0008.000.0008.000.0008.185.9298.400.00010.614.54710.995.038
Aktiver8.566.0029.101.8488.840.5848.457.8668.666.39510.740.52211.346.040
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.01.2023
2020
29.10.2021
2019
03.12.2020
2018
11.11.2019
2017
05.12.2018
2016
30.10.2017
2015
25.11.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital5.467.663435.859377.376159.313277.9542.242.2892.305.008
Hensatte forpligtelser00000105.156182.600
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld00000475.3260
Leverandører af varer og tjenesteydelser11.13438.853339.192355.503185.54555.1800
Kortfristede forpligtelser724.6906.406.1425.861.6475.095.3084.791.1244.303.3474.418.139
Gældsforpligtelser3.098.3398.665.9898.463.2088.298.5538.388.4418.393.0778.858.432
Forpligtelser3.098.3398.665.9898.463.2088.298.5538.388.4418.393.0778.858.432
Passiver8.566.0029.101.8488.840.5848.457.8668.666.39510.740.52211.346.040
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.01.2023
2020
29.10.2021
2019
03.12.2020
2018
11.11.2019
2017
05.12.2018
2016
30.10.2017
2015
25.11.2016
Afkastningsgrad 9,2 %3,2 %-0,9 %1,1 %-20,9 %1,3 %4,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.-6,6 %17,4 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 10,9 %13,4 %57,8 %-74,5 %-706,7 %-2,8 %8,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 3.191,8 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 63,8 %4,8 %4,3 %1,9 %3,2 %20,9 %20,3 %
Likviditetsgrad 78,1 %17,2 %14,3 %5,3 %5,6 %2,9 %7,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.07.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Erhvervsparken Kongeåen. Vamdrup ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 2.255 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2022 udgør 8.000 t.kr.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-02
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Erhvervsparken Kongeåen. Vamdrup ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive virksomhed vedrørende køb, salg og udlejning af fast ejendom, opførelse af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.