Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.172'

Primær drift

1.022'

Årets resultat

869'

Aktiver

16.568'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

12.407'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

75 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.04.2022
2020
27.04.2021
2019
25.05.2020
2018
03.04.2019
2017
27.03.2018
2016
01.05.2017
2015
31.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.172.31301.211.0041.105.2353.959.0321.052.99300
Resultat af primær drift1.022.3131.139.6151.340.4920001.212.2101.383.353
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter06.0160000345.75535
Finansieringsomkostninger-153.008-90.193-97.082-121.694-129.808-143.601360.932387.598
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat00000000
Resultat869.3051.055.4381.243.410983.5413.829.224909.3921.197.033995.790
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.04.2022
2020
27.04.2021
2019
25.05.2020
2018
03.04.2019
2017
27.03.2018
2016
01.05.2017
2015
31.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11.35327.02869.31843.49418.97226.77321.66413.149
Likvider206.50287.271459.207180.607793.349588.105418.868368.709
Kortfristede aktiver000224.101812.321614.878440.532381.858
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver16.350.00016.500.00016.400.00016.270.51216.390.00012.665.00012.665.00012.665.000
Langfristede aktiver16.350.00016.500.00016.400.00016.270.51216.390.00012.665.00012.665.00012.665.000
Aktiver16.567.85516.614.29916.928.52516.494.61317.202.32113.279.87813.105.53213.046.858
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.04.2022
2020
27.04.2021
2019
25.05.2020
2018
03.04.2019
2017
27.03.2018
2016
01.05.2017
2015
31.03.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital12.406.58211.537.27611.161.8399.918.4278.872.6205.043.3974.134.0052.936.972
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser1.999.0445.077.0231.217.0541.177.8002.034.3481.191.2598.971.5271.125.457
Gældsforpligtelser4.161.2735.077.0235.766.6866.576.1868.329.7018.236.4818.971.52710.109.886
Forpligtelser4.161.2735.077.0235.766.6866.576.1868.329.7018.236.4818.971.52710.109.886
Passiver16.567.85516.614.29916.928.52516.494.61317.202.32113.279.87813.105.53213.046.858
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.04.2022
2020
27.04.2021
2019
25.05.2020
2018
03.04.2019
2017
27.03.2018
2016
01.05.2017
2015
31.03.2016
Afkastningsgrad 6,2 %6,9 %7,9 %Na.Na.Na.9,2 %10,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 7,0 %9,1 %11,1 %9,9 %43,2 %18,0 %29,0 %33,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 668,1 %1.263,5 %1.380,8 %Na.Na.Na.-335,9 %-356,9 %
Soliditestgrad 74,9 %69,4 %65,9 %60,1 %51,6 %38,0 %31,5 %22,5 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.19,0 %39,9 %51,6 %4,9 %33,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for K/S RITTERHUDE-IHLPOHL. TYSKLAND for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Der Jahresbericht fur K/S RITTERHUDE-IHLPOHL. TYSKLAND fur 2022 wurde in Ubereinstimmung mit dem danischen Gesetz uber den Jahresabschluss fur Unternehmen der Grosenklasse B mit Wahl der Bestimmungen der Grosenklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Der Jahresbericht wurde nach derselben Rechnungslegungspraxis wie im letzten Jahr erarbeitet.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Unsicherheit bei Berechnung und Messung Ved udarbejdelse af årsrapporten foretager ledelsen en række regnskabsmæssige vurderinger og skøn for indregning og værdiansættelse af selskabets aktiver og forpligtelser. Udviklingen på finans- og ejendomsmarkederne er præget af en stabilisering, ejendomsmarkedet bevæger sig generelt i en positiv retning, men også med stor diversitet og uforudsigelighed, hvilket medfører at der fortsat er en vis usikkerhed knyttet til værdiansættelse af selskabets aktiver og forpligtelser, herunder specielt til selskabets investeringsejendomme. Bei der Erstellung des Geschaftsberichtes nimmt die Unternehmensleitung eine Reihe von bilanzmasigen Schatzungen und Bewertungen fur die Einrechnung und Bewertung der Vermogenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft vor. Die Entwicklung auf den finanziellen Markten und dem Immobilienmarkt ist von einer Stabilisierung gepragt. Der Immobilienmarkt entwickelt sich im Allgemeinen positiv. Er ist aber auch von groser Diversitat und Unvorhersehbarkeit gepragt, die zur Folge haben, dass es immer noch eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die Bewertung der Vermogenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft, hierunter ins besondere die Bewertung der Anlageimmobilien, besteht.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for K/S RITTERHUDE-IHLPOHL. TYSKLAND. Der Aufsichtsrat haben heute den Jahresabschluss fur 1. Januar - 31. Dezember 2022 der K/S RITTERHUDE-IHLPOHL. TYSKLAND behandelt und genehmigt.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Hauptgeschaftstatigkeiten Selskabets væsentligste aktiviteter er drift og udlejning af investeringsejendomme. Die Geschaftstatigkeiten der Kommandit-gesellschaft umfassen den Besitz und die Vermietung von Immobilien.