Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

1.051'

Primær drift
Na.
Årets resultat

638'

Aktiver

8.744'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

2.217'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

25 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.12.2020
2018
18.11.2019
2017
23.11.2018
2016
23.11.2017
2015
11.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.051.138813.542624.134667.536651.734591.073
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter12.0063047.1353.288
Finansieringsomkostninger-131.852-31.856-2.6471-909-3.973
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat829.641697.516550.297596.351586.770519.198
Resultat637.907547.346428.950469.083457.496472.739
Forslag til udbytte-250.000-500.000-500.000-500.000-450.000-350.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.12.2020
2018
18.11.2019
2017
23.11.2018
2016
23.11.2017
2015
11.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 12.000117.0741.5242970938
Likvider967.1321.677.2571.651.4411.624.1181.535.6501.328.297
Kortfristede aktiver000000
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver400.000400.000400.000400.000400.0000
Materielle aktiver6.535.1726.667.4744.093.7374.164.9274.307.3070
Langfristede aktiver000000
Aktiver8.744.3038.861.8056.146.7016.189.0746.172.4756.035.642
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.12.2020
2018
18.11.2019
2017
23.11.2018
2016
23.11.2017
2015
11.11.2016
Forslag til udbytte250.000500.000500.000500.000450.000350.000
Egenkapital2.216.6281.828.7224.941.1085.012.1584.993.0754.885.579
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker04.260.3190000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser21.00016.13958.36314.30017.50021.196
Kortfristede forpligtelser000000
Gældsforpligtelser000001.150.062
Forpligtelser000001.150.062
Passiver8.744.3038.861.8056.146.7016.189.0746.172.4756.035.642
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.12.2020
2018
18.11.2019
2017
23.11.2018
2016
23.11.2017
2015
11.11.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 28,8 %29,9 %8,7 %9,4 %9,2 %9,7 %
Payout-ratio 39,2 %91,3 %116,6 %106,6 %98,4 %74,0 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 25,3 %20,6 %80,4 %81,0 %80,9 %80,9 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, er der givet pant i grunde og bygninger, TDKK 5.660, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2021 udgør TDKK 6.523. Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt TDKK 1.100, der giver pant i grunde og bygninger, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2021 udgør TDKK 6.523.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-18
Ledelsespåtegning:Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for THR Ejendomsselskab ApS . Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Holbæk, 18. november 2021 Direktionen: Thomas Otto Rasmussen Bestyrelsen: Thomas Otto Rasmussen Kelvin Thelin