Copied
 
 
Formål
Formål
Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 09.10.1996 (10114 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 18.05.1993 (11354 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Juridisk bistand (691000).
Sidst opdateret den 04.10.2010 og angivet som gældende fra 01.06.2010 (5131 dage).
HistorikStartStop
Juridisk bistand (691000)01.06.2010
Uoplyst (999999)01.01.200831.05.2010
Uoplyst (980000)01.01.200231.12.2007
Advokatvirksomhed (741100)18.05.199331.12.2001
Revision
Revisionfravalgt
false.
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 18.05.1993 (11354 dage).
Ingen historik.
Revisor
Revisor
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 19.11.2010 (4960 dage).
HistorikStartStop
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB19.11.2010
GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S16.11.200719.11.2010
G L B A/S22.09.200516.11.2007
LOPS & BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB17.03.199922.09.2005
John Menå.18.05.199317.03.1999
Form
Virksomhedsform
80.
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 18.05.1993 (11354 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Telefon
Telefonnummer
33121812.
Sidst opdateret den 04.10.2010 og angivet som gældende fra 01.06.2010 (5131 dage).
Ingen historik.
Navne
Ingen historik.
Tegningsregel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 09.10.1996 (10114 dage).
Fortolkning (1 tegningsmulighed)
1 direktør
Ingen historik.
Ansatte
18.06.2024
Kapital
18.06.2024
Fra årsrapport
Type af revisorbistand:Revisionspåtegning
Navn på revisionsvirksomhed:Beierholm
Revisionsvirksomhedens CVR-nr.:32895468
Beskrivelse af revisor:Statsaut. revisor
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B
Grundlag for konklusion (revision):Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Konklusion (revision):Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 12. 23 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01. 01. 23 - 31. 12. 23 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen (revision):Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
18.06.2024
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
18.06.2024
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.