Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

313'

Primær drift

281'

Årets resultat

174'

Aktiver

4.820'

Kortfristede aktiver

4.325'

Egenkapital

4.522'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

94 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
02.12.2021
2019
17.12.2020
2018
18.12.2019
2017
17.12.2018
2016
20.12.2017
2015
05.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat312.584179.947-62.632182.900-182.0356.379.1823.365.164
Resultat af primær drift281.28578.418-159.32897.754-294.4542.632.1200
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter16.96935.99834.01044.60236.524203.01311.702
Finansieringsomkostninger0000-91.198-166.3520
Andre finansielle omkostninger-70.022-15.521-12.791-61.15300-232.060
Resultat før skat228.23298.895-138.10981.203-349.1282.668.7810
Resultat174.23777.100-107.88762.378-273.5111.788.80539.581
Forslag til udbytte0000-1.000.00000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
02.12.2021
2019
17.12.2020
2018
18.12.2019
2017
17.12.2018
2016
20.12.2017
2015
05.12.2016
Kortfristede varebeholdninger194.40231.253985.390561.807238.2481.463.3255.244.886
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.782.0192.054.9262.118.3301.352.5931.037.8079.865.8732.867.973
Likvider348.8091.511.064848.1841.465.3463.031.723138.6541.817.867
Kortfristede aktiver4.325.2303.597.2433.951.9043.379.7464.307.77811.467.8529.930.726
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver494.764788.4511.073.4911.350.1371.551.7581.836.5000
Materielle aktiver08.16093.305178.449263.594307.9390
Langfristede aktiver494.764796.6111.166.7961.528.5861.815.3522.144.4393.104.480
Aktiver4.819.9944.393.8545.118.7004.908.3326.123.13013.612.29113.035.206
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
02.12.2021
2019
17.12.2020
2018
18.12.2019
2017
17.12.2018
2016
20.12.2017
2015
05.12.2016
Forslag til udbytte00001.000.00000
Egenkapital4.522.1644.347.9274.270.8274.378.7135.316.3355.589.8463.801.041
Hensatte forpligtelser00020.38813.09188.70861.826
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser140.34929.471834.578799.245557.2211.526.2993.277.105
Kortfristede forpligtelser297.83045.927847.873509.231793.7046.568.8897.602.505
Gældsforpligtelser297.83045.927847.873509.231793.7047.933.7379.172.339
Forpligtelser297.83045.927847.873509.231793.7047.933.7379.172.339
Passiver4.819.9944.393.8545.118.7004.908.3326.123.13013.612.29113.035.206
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
02.12.2021
2019
17.12.2020
2018
18.12.2019
2017
17.12.2018
2016
20.12.2017
2015
05.12.2016
Afkastningsgrad 5,8 %1,8 %-3,1 %2,0 %-4,8 %19,3 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 3,9 %1,8 %-2,5 %1,4 %-5,1 %32,0 %1,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.-365,6 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.-322,9 %1.582,3 %Na.
Soliditestgrad 93,8 %99,0 %83,4 %89,2 %86,8 %41,1 %29,2 %
Likviditetsgrad 1.452,2 %7.832,5 %466,1 %663,7 %542,7 %174,6 %130,6 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for KØGE Grovvare A/S for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:1 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-06
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for KØGE Grovvare A/S.