Copied
 

Formål
Formål
Selskabets formål er at drive handel og investeringsvirksomhed.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 30.09.2004 (6073 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 08.11.1985 (12974 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n (649900).
Sidst opdateret den 30.12.2020 og angivet som gældende fra 30.12.2020 (138 dage).
HistorikStartStop
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n (649900)30.12.2020
Uoplyst (999999)01.01.200829.12.2020
Uoplyst (980000)08.11.198531.12.2007
Revision
Revisionfravalgt
false.
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 08.11.1985 (12974 dage).
Ingen historik.
Revisor
Revisor
CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 11.01.2011 (3779 dage).
HistorikStartStop
CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB11.01.2011
HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB24.05.200011.01.2011
AFVIKLINGSSELSKABET AF 30. MAJ 2003 A/S20.05.199424.05.2000
Hans Rauschenberg Rejmers.08.11.198525.05.1994
Form
Virksomhedsform
80.
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 08.11.1985 (12974 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Telefon
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Navne
Ingen historik.
Tegningsregel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 30.09.2004 (6073 dage).
Fortolkning (1 tegningsmulighed)
1 direktør
Ingen historik.
Ansatte
17.05.2021
Ingen historik.
Kapital
17.05.2021
Fra årsrapport
Type af revisorbistand:Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B
Grundlag for konklusion (revision):Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.
Konklusion (revision):Vi har revideret årsregnskabet for ApS KBIL 9 nr. 770 for regnskabsåret 1. maj 2019 - 30. april 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2019 - 30. april 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen (revision):Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
17.05.2021
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
17.05.2021
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.