Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

509'

Primær drift

223'

Årets resultat

166'

Aktiver

2.812'

Kortfristede aktiver

1.736'

Egenkapital

2.345'

Afkastningsgrad

8 %

Soliditetsgrad

83 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.03.2022
2020
18.03.2021
2019
21.02.2020
2018
25.04.2019
2017
30.05.2018
2016
30.05.2017
2015
01.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat509.373648.849710.278617.978683.981804.572775.067587.737
Resultat af primær drift223.363244.990117.15135.27380.415211.18000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter06311163245.2442.1443.314
Finansieringsomkostninger-7.616-14.334-18.508-23.161-36.879-50.139-63.958-77.484
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat215.747230.66298.95412.27543.560166.28580.702-179.330
Resultat166.013173.12198.95412.27543.560166.28580.702-179.330
Forslag til udbytte-117.800-114.40000000-101.200
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.03.2022
2020
18.03.2021
2019
21.02.2020
2018
25.04.2019
2017
30.05.2018
2016
30.05.2017
2015
01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger1.451.2251.624.9401.669.2761.630.6841.856.7671.985.9711.952.6772.271.451
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 110.592180.339183.65060.85195.583185.859138.278111.447
Likvider174.6573.60434.6287.0658.0533.6125.1368.121
Kortfristede aktiver1.736.4741.808.8831.887.5541.698.6001.960.4032.175.4422.096.0912.391.019
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver1.075.5441.086.4261.097.3081.108.1901.119.0721.129.9541.140.8361.161.718
Langfristede aktiver1.075.5441.086.4261.097.3081.108.1901.119.0721.129.9541.140.8361.161.718
Aktiver2.812.0182.895.3092.984.8622.806.7903.079.4753.305.3963.236.9273.552.737
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.03.2022
2020
18.03.2021
2019
21.02.2020
2018
25.04.2019
2017
30.05.2018
2016
30.05.2017
2015
01.06.2016
Forslag til udbytte117.800114.40000000101.200
Egenkapital2.345.2662.293.6532.120.5322.021.5782.009.3031.965.7431.799.4581.819.956
Hensatte forpligtelser107.27557.541000000
Langfristet gæld til banker0000001.67229.324
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser86.465197.241117.64749.84344.902100.08699.93065.575
Kortfristede forpligtelser266.420392.167652.817515.953742.234953.812992.4281.203.205
Gældsforpligtelser359.477544.115864.330785.2121.070.1721.339.6531.437.4691.732.781
Forpligtelser359.477544.115864.330785.2121.070.1721.339.6531.437.4691.732.781
Passiver2.812.0182.895.3092.984.8622.806.7903.079.4753.305.3963.236.9273.552.737
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.03.2022
2020
18.03.2021
2019
21.02.2020
2018
25.04.2019
2017
30.05.2018
2016
30.05.2017
2015
01.06.2016
Afkastningsgrad 7,9 %8,5 %3,9 %1,3 %2,6 %6,4 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 7,1 %7,5 %4,7 %0,6 %2,2 %8,5 %4,5 %-9,9 %
Payout-ratio 71,0 %66,1 %Na.Na.Na.Na.Na.-56,4 %
Gældsdæknings-nøgletal 2.932,8 %1.709,2 %633,0 %152,3 %218,1 %421,2 %Na.Na.
Soliditestgrad 83,4 %79,2 %71,0 %72,0 %65,2 %59,5 %55,6 %51,2 %
Likviditetsgrad 651,8 %461,3 %289,1 %329,2 %264,1 %228,1 %211,2 %198,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for A/S NET-OP, Hans Kristiansen & Søn er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 152 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør 1.026 t.kr. Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 1.800 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående grunde og bygninger samt materielle anlægsaktiver. Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 1.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: t.kr. Varebeholdninger 1.451 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 111
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-02-02
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for A/S NET-OP, Hans Kristiansen & Søn.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af produktion og salg af tilbehør til husdyr samt salg af hestevogne og tilbehør hertil.