Copied

2020, DKK
08.12.2021
Bruttoresultat

138'

Primær drift

-46.671

Årets resultat

-40.863

Aktiver

59.637

Kortfristede aktiver

59.637

Egenkapital

-29.702

Afkastningsgrad

-78 %

Soliditetsgrad

-50 %

Likviditetsgrad

67 %

Resultat
08.12.2021
Årsrapport
2020
08.12.2021
2019
02.11.2020
2018
23.09.2019
2017
23.10.2018
2016
27.10.2017
2015
30.11.2016
Nettoomsætning357.926877.773
Bruttoresultat138.062000000
Resultat af primær drift-46.671-281.53695.361-15.10585.049-8.56418.400
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0333.37400000
Finansieringsomkostninger-4.299-8.312-3.492-17-2.482-16.903-30.866
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-50.97043.52691.869-15.12282.567-25.467-12.466
Resultat-40.86343.52691.869-15.12282.567-25.467-12.466
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
08.12.2021
Årsrapport
2020
08.12.2021
2019
02.11.2020
2018
23.09.2019
2017
23.10.2018
2016
27.10.2017
2015
30.11.2016
Kortfristede varebeholdninger2.5009.0009.0009.0009.0009.0009.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 36.50666.183133.56748.12369.013109.200206.755
Likvider20.63135.88321.02450815.22615.99727.568
Kortfristede aktiver59.637111.066163.59157.63193.239134.197243.323
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver59.637111.066163.59157.63193.239134.197243.323
Aktiver
08.12.2021
Passiver
08.12.2021
Årsrapport
2020
08.12.2021
2019
02.11.2020
2018
23.09.2019
2017
23.10.2018
2016
27.10.2017
2015
30.11.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-29.70211.161-32.365-124.234-109.112-191.679-166.212
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.64901.3033.6346.10536.08721.706
Kortfristede forpligtelser89.33999.905195.956181.865202.351325.876409.535
Gældsforpligtelser89.33999.905195.956181.865202.351325.876409.535
Forpligtelser89.33999.905195.956181.865202.351325.876409.535
Passiver59.637111.066163.59157.63193.239134.197243.323
Passiver
08.12.2021
Nøgletal
08.12.2021
Årsrapport
2020
08.12.2021
2019
02.11.2020
2018
23.09.2019
2017
23.10.2018
2016
27.10.2017
2015
30.11.2016
Afkastningsgrad -78,3 %-253,5 %58,3 %-26,2 %91,2 %-6,4 %7,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.12,2 %Na.Na.Na.Na.-1,4 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.39,8 Na.Na.Na.Na.97,5
Egenkapitals-forretning 137,6 %390,0 %-283,9 %12,2 %-75,7 %13,3 %7,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -1.085,6 %-3.387,1 %2.730,8 %-88.852,9 %3.426,6 %-50,7 %59,6 %
Soliditestgrad -49,8 %10,0 %-19,8 %-215,6 %-117,0 %-142,8 %-68,3 %
Likviditetsgrad 66,8 %111,2 %83,5 %31,7 %46,1 %41,2 %59,4 %
Resultat
08.12.2021
Gæld
08.12.2021
Årsrapport
08.12.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 08.12.2021)
Beretning
08.12.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-08
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 for JES HANSEN. RANDERS ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.