Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

10.185'

Primær drift

325'

Årets resultat

357'

Aktiver

23.466'

Kortfristede aktiver

23.024'

Egenkapital

16.454'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

70 %

Likviditetsgrad

375 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
15.10.2020
2018
31.10.2019
2017
19.11.2018
2016
05.12.2017
2015
12.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat10.185.14612.899.94018.278.87412.712.27411.422.35711.512.71910.437.203
Resultat af primær drift324.9052.942.8448.223.5354.148.2213.329.4054.145.3473.676.599
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter357.929248.833177.717121.51731.27847.66629.411
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-222.012-396.992-328.181-98.780-246.758-142.773-22.042
Resultat før skat460.8222.794.6858.073.0714.170.9583.113.9254.047.5583.641.189
Resultat356.7682.147.0006.293.3483.248.6592.422.5333.121.1912.835.813
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
15.10.2020
2018
31.10.2019
2017
19.11.2018
2016
05.12.2017
2015
12.12.2016
Kortfristede varebeholdninger15.053.48017.530.35315.265.5488.024.9617.895.0026.618.4476.355.746
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.080.1695.213.19320.008.0096.744.1367.501.6856.773.5594.794.211
Likvider890.2021.262.14155.8211.456.16929.039184.5011.077.661
Kortfristede aktiver23.023.85124.005.68735.329.37816.225.26615.425.72613.576.50712.227.618
Immaterielle aktiver og goodwill137.502171.32838.33348.333000
Finansielle anlægsaktiver89.932337.542340.822247.747294.500131.780114.500
Materielle aktiver214.660214.33349.98239.582308.818616.004915.911
Langfristede aktiver442.094723.203429.137335.662603.318747.7841.030.411
Aktiver23.465.94524.728.89035.758.51516.560.92816.029.04414.324.29113.258.029
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
15.10.2020
2018
31.10.2019
2017
19.11.2018
2016
05.12.2017
2015
12.12.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital16.454.42016.097.65216.362.30310.668.9558.020.2986.197.7647.926.575
Hensatte forpligtelser000044.39481.246137.092
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.226.9152.531.8732.695.0772.315.3162.296.2572.006.0551.877.245
Kortfristede forpligtelser6.144.5607.351.18617.614.3144.917.5337.378.1088.045.2815.194.362
Gældsforpligtelser7.011.5258.631.23819.396.2125.891.9737.964.3528.045.2815.194.362
Forpligtelser7.011.5258.631.23819.396.2125.891.9737.964.3528.045.2815.194.362
Passiver23.465.94524.728.89035.758.51516.560.92816.029.04414.324.29113.258.029
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
15.10.2020
2018
31.10.2019
2017
19.11.2018
2016
05.12.2017
2015
12.12.2016
Afkastningsgrad 1,4 %11,9 %23,0 %25,0 %20,8 %28,9 %27,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 2,2 %13,3 %38,5 %30,4 %30,2 %50,4 %35,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 70,1 %65,1 %45,8 %64,4 %50,0 %43,3 %59,8 %
Likviditetsgrad 374,7 %326,6 %200,6 %329,9 %209,1 %168,8 %235,4 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har stillet virksomhedspant på nominelt 5.000 t.kr. for bankgæld. Virksomhedspantet omfatter på balancedagen følgende aktiver til regnskabsmæssig værdi: Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 6.354 t.kr. Fremstillede varer og handelsvarer 15.053 t.kr. Erhvervede immaterielle anlægsaktiver 18 t.kr.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 2021 - 30. 06. 2022 for H. Dam Kærgård A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet består af salg af produkter og løsninger til sundhedssektoren. Selskabet leverer kundetilpassede løsninger, der bidrager til en bedre helhed og medfører omkostningsbesparelser for kunden. ​ ​Iværksatte tiltag viser en tilfredsstillende udvikling. ​ ​Årets resultat udgør 357 t. kr. I betragtning af de aktuelle markedsvilkår anser ledelsen årets resultat for acceptabelt.