Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-10.626

Primær drift

-13.090

Årets resultat

26.541

Aktiver

417'

Kortfristede aktiver

279'

Egenkapital

-454'

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

-109 %

Likviditetsgrad

32 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.12.2020
2018
12.12.2019
2017
02.04.2019
2016
11.12.2017
2015
30.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-10.626-10.382-20.439-2.988-12.297-4.509
Resultat af primær drift-13.090-12.846-22.903-5.452-14.761-6.973
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter72.80211.51112.10147.42440.00352.854
Finansieringsomkostninger-33.171-31.790-30.822-29.347-113.354-180.497
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat26.541-33.125-41.62444.918-88.112-134.616
Resultat26.541-33.125-41.62444.918-88.112-134.924
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.12.2020
2018
12.12.2019
2017
02.04.2019
2016
11.12.2017
2015
30.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.3091.83886507991.224
Likvider13.07931.0821.49636.37049667.014
Kortfristede aktiver279.273222.656187.986214.488138.0670
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver0028.163000
Materielle aktiver138.166140.630143.094145.558148.022150.486
Langfristede aktiver138.166140.630171.257145.558148.022150.486
Aktiver417.439363.286359.243360.046286.089345.983
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.12.2020
2018
12.12.2019
2017
02.04.2019
2016
11.12.2017
2015
30.11.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-454.193-480.735-447.610-405.985-450.903-362.791
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.0003.0003.0003.0003.0003.000
Kortfristede forpligtelser871.632844.021806.853766.031736.992708.774
Gældsforpligtelser871.632844.021806.853766.031736.992708.774
Forpligtelser871.632844.021806.853766.031736.992708.774
Passiver417.439363.286359.243360.046286.089345.983
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.12.2020
2018
12.12.2019
2017
02.04.2019
2016
11.12.2017
2015
30.11.2016
Afkastningsgrad -3,1 %-3,5 %-6,4 %-1,5 %-5,2 %-2,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -5,8 %6,9 %9,3 %-11,1 %19,5 %37,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -39,5 %-40,4 %-74,3 %-18,6 %-13,0 %-3,9 %
Soliditestgrad -108,8 %-132,3 %-124,6 %-112,8 %-157,6 %-104,9 %
Likviditetsgrad 32,0 %26,4 %23,3 %28,0 %18,7 %Na.
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Qvist Holding ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen
Beretning
25.11.2021
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Qvist Holding ApS.