Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

4.156'

Primær drift

-195'

Årets resultat

-206'

Aktiver

5.034'

Kortfristede aktiver

2.326'

Egenkapital

2.306'

Afkastningsgrad

-4 %

Soliditetsgrad

46 %

Likviditetsgrad

128 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
09.10.2020
2018
11.10.2019
2017
16.10.2018
2016
04.12.2017
2015
15.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat4.156.2674.455.4374.242.5604.090.3803.553.7704.404.3345.046.426
Resultat af primær drift-194.600220.562101.072240.353-605.733215.203534.367
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter00020000
Finansieringsomkostninger000000-248.655
Andre finansielle omkostninger-69.872-73.658-97.119-109.677-145.868-165.3170
Resultat før skat-264.472146.9043.953130.696-751.60149.886285.712
Resultat-206.007114.7878.19096.732-599.16938.277215.718
Forslag til udbytte00000196.600-101.200
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
09.10.2020
2018
11.10.2019
2017
16.10.2018
2016
04.12.2017
2015
15.12.2016
Kortfristede varebeholdninger825.000825.000900.000950.000950.000950.0001.201.979
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.497.3401.209.5391.309.5441.158.3431.326.2012.640.8164.311.083
Likvider3.830694.679276.063240.31913.3937.7711.144.933
Kortfristede aktiver2.326.1702.729.2182.485.6072.348.6622.289.5943.598.5876.657.995
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver2.707.3922.901.6522.910.5312.226.7792.357.4702.335.1942.410.305
Langfristede aktiver2.707.3922.901.6522.910.5312.226.7792.357.4702.335.1942.410.305
Aktiver5.033.5625.630.8705.396.1384.575.4414.647.0645.933.7819.068.300
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
09.10.2020
2018
11.10.2019
2017
16.10.2018
2016
04.12.2017
2015
15.12.2016
Forslag til udbytte00000-196.600101.200
Egenkapital2.305.5632.511.5692.396.7832.388.5932.291.8612.994.4303.357.353
Hensatte forpligtelser034.2232.1066.3430124.811120.917
Langfristet gæld til banker0001.049.700684.891740.0910
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser437.412364.769443.009293.145332.800675.6311.038.397
Kortfristede forpligtelser1.821.2382.126.7431.987.6701.130.8051.670.3122.074.4494.776.561
Gældsforpligtelser2.727.9993.085.0782.997.2492.180.5052.355.2032.814.5405.590.030
Forpligtelser2.727.9993.085.0782.997.2492.180.5052.355.2032.814.5405.590.030
Passiver5.033.5625.630.8705.396.1384.575.4414.647.0645.933.7819.068.300
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
09.10.2020
2018
11.10.2019
2017
16.10.2018
2016
04.12.2017
2015
15.12.2016
Afkastningsgrad -3,9 %3,9 %1,9 %5,3 %-13,0 %3,6 %5,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -8,9 %4,6 %0,3 %4,0 %-26,1 %1,3 %6,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.-513,6 %46,9 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.214,9 %
Soliditestgrad 45,8 %44,6 %44,4 %52,2 %49,3 %50,5 %37,0 %
Likviditetsgrad 127,7 %128,3 %125,1 %207,7 %137,1 %173,5 %139,4 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Brødrene K. Hansen ApS for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, t.kr. 1.432 er der givet virksomhedspant t.kr. 2.000 omfattende tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, samt lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer. Den samlede regnskabsmæssige værdi af omfattede aktiver udgør t.kr. 2.191. Herudover er der deponeret ejerpantebrev nom kr. 1.165.000 og realkreditpantebrev nom. kr. 1.080.000 i ejendommen Industrivej 23, Skælskør, ejerpantebrev nom.kr. 500.000 i ejendommen Industrivej, Dalmose og ejerpantebrev nom. kr. 600.000 i ejendommen Industrivej 5, Skælskør. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte aktiver udgør t.kr. 2.581.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Brødrene K. Hansen ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af drift af VVS-virksomhed. Selskabet udfører entreprise- og regningsarbejder på Sjælland.