Copied
 
 
2022, DKK
19.09.2023
Bruttoresultat

4.132'

Primær drift

120'

Årets resultat

32.586

Aktiver

4.688'

Kortfristede aktiver

2.109'

Egenkapital

2.338'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

50 %

Likviditetsgrad

141 %

Resultat
19.09.2023
Årsrapport
2022
19.09.2023
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
09.10.2020
2018
11.10.2019
2017
16.10.2018
2016
04.12.2017
2015
15.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat4.132.4574.156.2674.455.4374.242.5604.090.3803.553.7704.404.3345.046.426
Resultat af primær drift120.229-194.600220.562101.072240.353-605.733215.203534.367
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter8300020000
Finansieringsomkostninger0000000-248.655
Andre finansielle omkostninger-78.487-69.872-73.658-97.119-109.677-145.868-165.3170
Resultat før skat41.825-264.472146.9043.953130.696-751.60149.886285.712
Resultat32.586-206.007114.7878.19096.732-599.16938.277215.718
Forslag til udbytte000000196.600-101.200
Aktiver
19.09.2023
Årsrapport
2022
19.09.2023
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
09.10.2020
2018
11.10.2019
2017
16.10.2018
2016
04.12.2017
2015
15.12.2016
Kortfristede varebeholdninger725.000825.000825.000900.000950.000950.000950.0001.201.979
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.001.2871.497.3401.209.5391.309.5441.158.3431.326.2012.640.8164.311.083
Likvider382.4723.830694.679276.063240.31913.3937.7711.144.933
Kortfristede aktiver2.108.7592.326.1702.729.2182.485.6072.348.6622.289.5943.598.5876.657.995
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver2.579.5642.707.3922.901.6522.910.5312.226.7792.357.4702.335.1942.410.305
Langfristede aktiver2.579.5642.707.3922.901.6522.910.5312.226.7792.357.4702.335.1942.410.305
Aktiver4.688.3235.033.5625.630.8705.396.1384.575.4414.647.0645.933.7819.068.300
Aktiver
19.09.2023
Passiver
19.09.2023
Årsrapport
2022
19.09.2023
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
09.10.2020
2018
11.10.2019
2017
16.10.2018
2016
04.12.2017
2015
15.12.2016
Forslag til udbytte000000-196.600101.200
Egenkapital2.338.1492.305.5632.511.5692.396.7832.388.5932.291.8612.994.4303.357.353
Hensatte forpligtelser0034.2232.1066.3430124.811120.917
Langfristet gæld til banker00001.049.700684.891740.0910
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser347.712437.412364.769443.009293.145332.800675.6311.038.397
Kortfristede forpligtelser1.495.3171.821.2382.126.7431.987.6701.130.8051.670.3122.074.4494.776.561
Gældsforpligtelser2.350.1742.727.9993.085.0782.997.2492.180.5052.355.2032.814.5405.590.030
Forpligtelser2.350.1742.727.9993.085.0782.997.2492.180.5052.355.2032.814.5405.590.030
Passiver4.688.3235.033.5625.630.8705.396.1384.575.4414.647.0645.933.7819.068.300
Passiver
19.09.2023
Nøgletal
19.09.2023
Årsrapport
2022
19.09.2023
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
09.10.2020
2018
11.10.2019
2017
16.10.2018
2016
04.12.2017
2015
15.12.2016
Afkastningsgrad 2,6 %-3,9 %3,9 %1,9 %5,3 %-13,0 %3,6 %5,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,4 %-8,9 %4,6 %0,3 %4,0 %-26,1 %1,3 %6,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.-513,6 %46,9 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.214,9 %
Soliditestgrad 49,9 %45,8 %44,6 %44,4 %52,2 %49,3 %50,5 %37,0 %
Likviditetsgrad 141,0 %127,7 %128,3 %125,1 %207,7 %137,1 %173,5 %139,4 %
Resultat
19.09.2023
Gæld
19.09.2023
Årsrapport
19.09.2023
Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 19.09.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Brødrene K. Hansen ApS for 2021/22 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Pantsætninger og sikkerhedsstillelserPrioritetsgæld nom. kr. 1.080.000 med restgæld 30/6 2023 kr. 906.760 er sikret ved pant i fast ejendom med regnskabsmæssig værdi 30. juni 2023 kr. 482.427.Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, t.kr. 385 er der givet virksomhedspant t.kr. 2.000 med pant i tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, samt lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer. Den samlede regnskabsmæssige værdi af pantsatte aktiver udgør t.kr. 1.680. Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter t.kr. 385 er der deponeret ejerpantebreve nom. kr. 2.265.000 med pant i grunde og bygninger. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte aktiver udgør t.kr. 2.474.
Beretning
19.09.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-09-12
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for Brødrene K. Hansen ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af drift af VVS-virksomhed. Selskabet udfører entreprise- og regningsarbejder på Sjælland.