Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

185'

Primær drift

109'

Årets resultat

-21.972

Aktiver

8.578'

Kortfristede aktiver

593'

Egenkapital

1.000'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

12 %

Likviditetsgrad

57 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
31.08.2021
2019
12.08.2020
2018
03.09.2019
2017
28.08.2018
2016
10.07.2017
2015
05.07.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat184.976279.480257.507245.952304.376162.338202.425
Resultat af primær drift108.605206.442186.136174.581233.00591.319132.227
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000813171
Finansieringsomkostninger-137.609-332.800-164.916-173.228-171.135-167.656-168.719
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-29.004-126.35821.2201.35361.878-76.324-36.321
Resultat-21.972-98.57815.7781.99547.902-59.324-27.321
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
31.08.2021
2019
12.08.2020
2018
03.09.2019
2017
28.08.2018
2016
10.07.2017
2015
05.07.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 167.145144.463118.984110.804103.607116.906100.581
Likvider425.956345.736208.956680.373558.979372.382506.588
Kortfristede aktiver593.101490.199327.940791.177662.586489.288607.169
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver7.984.9008.061.2718.084.3098.155.6808.227.0518.298.4228.306.380
Langfristede aktiver7.984.9008.061.2718.084.3098.155.6808.227.0518.298.4228.306.380
Aktiver8.578.0018.551.4708.412.2498.946.8578.889.6378.787.7108.913.549
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
31.08.2021
2019
12.08.2020
2018
03.09.2019
2017
28.08.2018
2016
10.07.2017
2015
05.07.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital999.9421.021.9151.120.4931.104.7151.102.7201.054.8181.114.142
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser41.21915.00015.00015.00015.00015.000140.267
Kortfristede forpligtelser1.043.3571.014.8081.009.5731.135.0211.107.3081.080.2561.173.318
Gældsforpligtelser7.578.0597.529.5557.291.7567.842.1427.786.9177.732.8927.799.407
Forpligtelser7.578.0597.529.5557.291.7567.842.1427.786.9177.732.8927.799.407
Passiver8.578.0018.551.4708.412.2498.946.8578.889.6378.787.7108.913.549
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
31.08.2021
2019
12.08.2020
2018
03.09.2019
2017
28.08.2018
2016
10.07.2017
2015
05.07.2016
Afkastningsgrad 1,3 %2,4 %2,2 %2,0 %2,6 %1,0 %1,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,2 %-9,6 %1,4 %0,2 %4,3 %-5,6 %-2,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 78,9 %62,0 %112,9 %100,8 %136,2 %54,5 %78,4 %
Soliditestgrad 11,7 %12,0 %13,3 %12,3 %12,4 %12,0 %12,5 %
Likviditetsgrad 56,8 %48,3 %32,5 %69,7 %59,8 %45,3 %51,7 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Buhl Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:1. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 5.517 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. april 2022 udgør 7.936 t.kr.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-08
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for Buhl Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet består i ejendomsudlejning og bortforpagtning.