Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

2.762'

Primær drift

-4.156

Årets resultat

8.138

Aktiver

4.071'

Kortfristede aktiver

3.704'

Egenkapital

766'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

19 %

Likviditetsgrad

113 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.12.2020
2018
05.12.2019
2017
12.11.2018
2016
29.11.2017
2015
30.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.761.5554.643.1884.755.1336.854.5605.979.6372.315.550
Resultat af primær drift-4.156587.6381.400.099604.08343.224-1.142.051
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter22.06200000
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger1.0893.0251.8550150
Resultat før skat16.817584.6131.398.244000
Resultat8.138452.8991.064.498473.50847.612-876.337
Forslag til udbytte0-500.0000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.12.2020
2018
05.12.2019
2017
12.11.2018
2016
29.11.2017
2015
30.11.2016
Kortfristede varebeholdninger50.00050.00050.00050.00050.00050.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.445.7563.957.6233.444.4566.354.4246.529.0613.347.242
Likvider208.541262.6231.102.057760.814637.141260.463
Kortfristede aktiver3.704.2974.270.2464.596.5137.165.2387.216.2023.657.705
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver078.00078.00078.00078.00078.000
Materielle aktiver366.320233.663228.909253.179273.165301.595
Langfristede aktiver366.320311.663306.909331.179351.165379.595
Aktiver4.070.6174.581.9094.903.4227.496.4177.567.3674.037.300
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.12.2020
2018
05.12.2019
2017
12.11.2018
2016
29.11.2017
2015
30.11.2016
Forslag til udbytte0500.0000000
Egenkapital766.3001.258.1621.805.263740.765267.257219.645
Hensatte forpligtelser21.74423.91177.94337.2380-64.188
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser386.825885.043900.959123.962542.73484.833
Kortfristede forpligtelser3.282.5733.299.8363.020.2166.718.4147.300.1103.881.843
Gældsforpligtelser3.282.5733.299.8363.020.2166.718.4147.300.1103.881.843
Forpligtelser3.282.5733.299.8363.020.2166.718.4147.300.1103.881.843
Passiver4.070.6174.581.9094.903.4227.496.4177.567.3674.037.300
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.12.2020
2018
05.12.2019
2017
12.11.2018
2016
29.11.2017
2015
30.11.2016
Afkastningsgrad -0,1 %12,8 %28,6 %8,1 %0,6 %-28,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,1 %36,0 %59,0 %63,9 %17,8 %-399,0 %
Payout-ratio Na.110,4 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 18,8 %27,5 %36,8 %9,9 %3,5 %5,4 %
Likviditetsgrad 112,8 %129,4 %152,2 %106,7 %98,9 %94,2 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Der er afgivet bankgarantier i form af arbejdsgarantier for i alt t.dkk 178, garantierne er deponeret på en deponeringskonto som er med under likvide beholdninger for i alt tkr. 224. Herudover er der udstedt bankgarantier på i alt tkr. 790.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-12
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2020/2021 for Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn som forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af aktiviteter. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Der har ikke i regnskabsåret 2020/2021 været begivenheder, som medfører væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Der har ikke i regnskabsåret 2020/2021 været usædvanlige forhold af væsentlig betydning, der har påvirket indregningen eller målingen.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets vigtigste aktivitet omfatter reparation, salg samt servicevirksomhed som VVS-installatør.