Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-81.164

Primær drift

-201'

Årets resultat

-1.332'

Aktiver

11.422'

Kortfristede aktiver

11.422'

Egenkapital

11.340'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.03.2022
2020
22.03.2021
2019
26.05.2020
2018
10.05.2019
2017
16.03.2018
2016
20.02.2017
2015
15.03.2016
Nettoomsætning90.111
Bruttoresultat-81.164-91.573-119.005-105.070-73.909-49.407-79.9940
Resultat af primær drift-200.867-253.064-272.582-251.763-169.913-96.571-259.025-281.379
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter727.6501.453.638170.0281.073.582327.569443.716266.564900.268
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-2.233.745-1.436-340.495-16.625-937.547-6.994-272.233-19.595
Resultat før skat-1.706.9621.199.138-443.049805.194-779.891340.151-264.694599.294
Resultat-1.331.559990.941-346.234628.083-608.455370.965-340.922515.327
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.000-110.6000-105.800-101.200-101.200
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.03.2022
2020
22.03.2021
2019
26.05.2020
2018
10.05.2019
2017
16.03.2018
2016
20.02.2017
2015
15.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 483.40060.029313.470174.153402.021149.472117.543193.703
Likvider675.708269.524345.330709.1141.105.717514.113555.281319.913
Kortfristede aktiver11.421.73512.976.03110.684.05211.081.51110.519.42111.310.22410.913.94111.306.870
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver001.286.5901.333.0941.379.5981.426.1021.472.6061.519.110
Langfristede aktiver001.286.5901.333.0941.379.5981.426.1021.472.6061.519.110
Aktiver11.421.73512.976.03111.970.64212.414.60511.899.01912.736.32612.386.54712.825.980
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.03.2022
2020
22.03.2021
2019
26.05.2020
2018
10.05.2019
2017
16.03.2018
2016
20.02.2017
2015
15.03.2016
Forslag til udbytte117.800114.400113.000110.6000105.800101.200101.200
Egenkapital11.339.78212.785.74111.907.80112.364.63511.844.55212.641.35412.371.58812.813.710
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser19.12519.12518.00018.00046.81015.00014.37512.000
Kortfristede forpligtelser81.953190.29062.84149.97054.46794.97214.95912.270
Gældsforpligtelser81.953190.29062.84149.97054.46794.97214.95912.270
Forpligtelser81.953190.29062.84149.97054.46794.97214.95912.270
Passiver11.421.73512.976.03111.970.64212.414.60511.899.01912.736.32612.386.54712.825.980
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.03.2022
2020
22.03.2021
2019
26.05.2020
2018
10.05.2019
2017
16.03.2018
2016
20.02.2017
2015
15.03.2016
Afkastningsgrad -1,8 %-2,0 %-2,3 %-2,0 %-1,4 %-0,8 %-2,1 %-2,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.571,9 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -11,7 %7,8 %-2,9 %5,1 %-5,1 %2,9 %-2,8 %4,0 %
Payout-ratio -8,8 %11,5 %-32,6 %17,6 %Na.28,5 %-29,7 %19,6 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,3 %98,5 %99,5 %99,6 %99,5 %99,3 %99,9 %99,9 %
Likviditetsgrad 13.936,9 %6.819,1 %17.001,7 %22.176,3 %19.313,4 %11.909,0 %72.959,0 %92.150,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for JENS H. LINNEMANN ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Virksomheden har ikke pantsat aktiver eller stillet anden form for sikkerhed.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forholdDer har ikke været øvrige enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen. Oplysninger om selskabets nettoomsætning er udeladt af konkurrencemæssige hensyn.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for JENS H. LINNEMANN ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets hovedaktivitetSelskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af køb og salg af værdipapirer og hermed beslægtet virksomhed.