Copied

2021, DKK
02.11.2022
Bruttoresultat

59.067

Primær drift

15.390

Årets resultat

-11.095

Aktiver

2.775'

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

426'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

15 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
02.11.2022
Årsrapport
2021
02.11.2022
2020
08.10.2021
2019
30.12.2020
2018
24.10.2019
2017
16.10.2018
2016
25.10.2017
2015
13.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat59.06757.16345.45431.318000
Resultat af primær drift15.39013.4861.777-12.359-33.968-22.462-21.301
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter000019.895260.909103.012
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-24.895-41.678-43.337-43.583-24.788-34.703-36.550
Resultat før skat-9.505-28.192-41.560-55.942-38.861203.74445.161
Resultat-11.095-28.192-41.560-58.536-31.423158.92132.037
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
02.11.2022
Årsrapport
2021
02.11.2022
2020
08.10.2021
2019
30.12.2020
2018
24.10.2019
2017
16.10.2018
2016
25.10.2017
2015
13.10.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 001.0351.5357.4380336
Likvider01115.01900
Kortfristede aktiver011.0361.53612.4570336
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver000001.244.582940.252
Materielle aktiver2.775.2922.818.9692.862.6462.906.3232.950.00000
Langfristede aktiver2.775.2922.818.9692.862.6462.906.3232.950.0001.244.582940.252
Aktiver2.775.2922.818.9702.863.6822.907.8592.962.4571.244.582940.588
Aktiver
02.11.2022
Passiver
02.11.2022
Årsrapport
2021
02.11.2022
2020
08.10.2021
2019
30.12.2020
2018
24.10.2019
2017
16.10.2018
2016
25.10.2017
2015
13.10.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital426.074437.169465.361506.921565.457596.880437.959
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.50012.52014.00019.00028.00050.00023.000
Kortfristede forpligtelser2.105.8632.009.8751.918.6801.814.7691.697.000647.702502.629
Gældsforpligtelser2.349.2182.381.8012.398.3212.400.9382.397.000647.702502.629
Forpligtelser2.349.2182.381.8012.398.3212.400.9382.397.000647.702502.629
Passiver2.775.2922.818.9702.863.6822.907.8592.962.4571.244.582940.588
Passiver
02.11.2022
Nøgletal
02.11.2022
Årsrapport
2021
02.11.2022
2020
08.10.2021
2019
30.12.2020
2018
24.10.2019
2017
16.10.2018
2016
25.10.2017
2015
13.10.2016
Afkastningsgrad 0,6 %0,5 %0,1 %-0,4 %-1,1 %-1,8 %-2,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,6 %-6,4 %-8,9 %-11,5 %-5,6 %26,6 %7,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 15,4 %15,5 %16,3 %17,4 %19,1 %48,0 %46,6 %
Likviditetsgrad Na.0,0 %0,1 %0,1 %0,7 %Na.0,1 %
Resultat
02.11.2022
Gæld
02.11.2022
Årsrapport
02.11.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 02.11.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
02.11.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-10-31
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. maj 2021 - 30. april 2022 for HAFCO ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.