Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

75.136

Primær drift
Na.
Årets resultat

47.118

Aktiver

950'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

763'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

80 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.03.2021
2018
27.11.2019
2017
19.11.2018
2016
02.01.2018
2015
14.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat75.136-33.012-164.07744.16353.547-50.444
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter12.9097.4593.8403.0107.3563.799
Finansieringsomkostninger-5.120-40-4.254-2.96500
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat57.991-50.593-189.49119.20735.902-71.645
Resultat47.118-38.667-148.73814.39029.034-55.869
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.03.2021
2018
27.11.2019
2017
19.11.2018
2016
02.01.2018
2015
14.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 70.78088.04484.36148.07954.18637.894
Likvider863.157797.369853.5081.093.0001.007.530990.887
Kortfristede aktiver000000
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver950.115894.938947.4351.154.8021.078.4051.041.560
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.03.2021
2018
27.11.2019
2017
19.11.2018
2016
02.01.2018
2015
14.11.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital762.787715.669754.336903.074888.685859.650
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser15.00018.50021.62575.0009.3750
Kortfristede forpligtelser000000
Gældsforpligtelser00000181.909
Forpligtelser00000181.909
Passiver950.115894.938947.4351.154.8021.078.4051.041.560
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.03.2021
2018
27.11.2019
2017
19.11.2018
2016
02.01.2018
2015
14.11.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 6,2 %-5,4 %-19,7 %1,6 %3,3 %-6,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 80,3 %80,0 %79,6 %78,2 %82,4 %82,5 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-18
Ledelsespåtegning:Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for Maskin-Nyt . Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen: Ole Kyvsgård Ole Hedeman Flemming Larsen Formand Niels Vestergård Thomas Mikkelsen