Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

706'

Primær drift

95.297

Årets resultat

69.432

Aktiver

810'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

330'

Afkastningsgrad

12 %

Soliditetsgrad

41 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
05.11.2020
2018
04.12.2019
2017
01.10.2018
2016
19.10.2017
2015
20.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat705.821753.764760.2811.193.4031.252.0551.355.158
Resultat af primær drift95.297194.052155.353000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter003962450229
Finansieringsomkostninger-5.928-2.778-8.387-12.681-14.399-13.042
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat89.369191.274147.36285.527123.919125.635
Resultat69.432149.212114.96166.63196.36897.854
Forslag til udbytte-62.000-107.000-103.000-65.000-95.000-90.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
05.11.2020
2018
04.12.2019
2017
01.10.2018
2016
19.10.2017
2015
20.10.2016
Kortfristede varebeholdninger406.647584.203467.742000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 59.99254.653200.972188.905134.947245.045
Likvider107.51213.74817.695016.60131.122
Kortfristede aktiver000000
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver235.35760.00060.99464.967107.5720
Langfristede aktiver235.35760.00060.994000
Aktiver809.508712.604747.4031.015.186852.3041.022.406
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
05.11.2020
2018
04.12.2019
2017
01.10.2018
2016
19.10.2017
2015
20.10.2016
Forslag til udbytte62.000107.000103.00065.00095.00090.000
Egenkapital329.915367.483321.270271.309299.678293.310
Hensatte forpligtelser18.93410.1079.295000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser28.62155.887136.078107.661188.074262.794
Kortfristede forpligtelser455.549299.764389.938000
Gældsforpligtelser460.659335.014416.83800729.096
Forpligtelser460.659335.014416.83800729.096
Passiver809.508712.604747.4031.015.186852.3041.022.406
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
05.11.2020
2018
04.12.2019
2017
01.10.2018
2016
19.10.2017
2015
20.10.2016
Afkastningsgrad 11,8 %27,2 %20,8 %Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 21,0 %40,6 %35,8 %24,6 %32,2 %33,4 %
Payout-ratio 89,3 %71,7 %89,6 %97,6 %98,6 %92,0 %
Gældsdæknings-nøgletal 1.607,6 %6.985,3 %1.852,3 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 40,8 %51,6 %43,0 %26,7 %35,2 %28,7 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for HAVNSØ VINDUESFABRIK APS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for HAVNSØ VINDUESFABRIK APS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år været produktion og isætning af vindu-er og døre.