Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-3.750

Primær drift

-3.750

Årets resultat

1.404'

Aktiver

4.234'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

4.230'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat-3.750
Resultat af primær drift-3.750
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat0
Resultat1.404.437
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider0
Kortfristede aktiver0
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver4.233.519
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver4.233.519
Aktiver4.233.519
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital4.229.769
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.750
Kortfristede forpligtelser3.750
Gældsforpligtelser3.750
Forpligtelser3.750
Passiver4.233.519
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad -0,1 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 33,2 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 99,9 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for RM Maskiner MJ Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Oplysning om eventualaktiver:Virksomheden har skattemæssige underskud til fremførsel på 3. 750 kr. Den nominelle værdi heraf udgør 22 % ialt 825 kr. Beløbet er ikke indregnet i balancen som følge af usikkerheden om anvendelse af de skattemæssige underskud.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for RM Maskiner MJ Holding ApS for regnskabsåret fra selskabets stiftelse 1. januar - 31. december 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab.