Copied

2022, DKK
25.05.2023
Bruttoresultat

113'

Primær drift

-44.960

Årets resultat

-35.702

Aktiver

176'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

115'

Afkastningsgrad

-25 %

Soliditetsgrad

65 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.05.2023
Årsrapport
2022
25.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat112.858
Resultat af primær drift-44.960
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-44.960
Resultat-35.702
Forslag til udbytte0
Aktiver
25.05.2023
Årsrapport
2022
25.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 151.631
Likvider24.854
Kortfristede aktiver0
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver0
Aktiver176.485
Aktiver
25.05.2023
Passiver
25.05.2023
Årsrapport
2022
25.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital114.610
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser61.875
Gældsforpligtelser61.875
Forpligtelser61.875
Passiver176.485
Passiver
25.05.2023
Nøgletal
25.05.2023
Årsrapport
2022
25.05.2023
Afkastningsgrad -25,5 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -31,2 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 64,9 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
25.05.2023
Gæld
25.05.2023
Årsrapport
25.05.2023
Nyeste:12.10.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.05.2023)
Beretning
25.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-17
Ledelsespåtegning:Ledelsens påtegningDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regn-skabsåret 12. oktober 2022 - 31. december 2022 for Sikkerfraflytning ApS .Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Sel-skabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere. Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabetsaktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt afresultatet af selskabets aktiviteter for 2022. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forholdSelskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2022 er ikke påvirket afusædvanlige forhold.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets formål er at drive virksomhed med handel og service,samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.