Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-21.815

Primær drift
Na.
Årets resultat

57.143'

Aktiver

249''

Kortfristede aktiver

513'

Egenkapital

249''

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat-21.815
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter9.948
Finansieringsomkostninger-19
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat57.141.869
Resultat57.143.428
Forslag til udbytte-5.000.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 491.207
Likvider21.636
Kortfristede aktiver512.843
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver248.454.306
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver248.454.306
Aktiver248.967.149
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte5.000.000
Egenkapital248.959.649
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.500
Kortfristede forpligtelser7.500
Gældsforpligtelser7.500
Forpligtelser7.500
Passiver248.967.149
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 23,0 %
Payout-ratio 8,7 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 100,0 %
Likviditetsgrad 6.837,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Sinding Investering Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele i underliggende selskaber og foretage investering i øvrigt samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.