Copied
 
 
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.260'

Primær drift

405'

Årets resultat

194'

Aktiver

35.382'

Kortfristede aktiver

894'

Egenkapital

8.909'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

25 %

Likviditetsgrad

26 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.260.380
Resultat af primær drift405.260
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter185.157
Finansieringsomkostninger-390.094
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-18.548
Resultat193.708
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 893.762
Likvider0
Kortfristede aktiver893.762
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver2.408.067
Materielle aktiver32.080.632
Langfristede aktiver34.488.699
Aktiver35.382.461
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital8.909.091
Hensatte forpligtelser1.357.609
Langfristet gæld til banker527.510
Anden langfristet gæld933.893
Leverandører af varer og tjenesteydelser261.703
Kortfristede forpligtelser3.427.713
Gældsforpligtelser25.115.761
Forpligtelser25.115.761
Passiver35.382.461
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad 1,1 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 2,2 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal 103,9 %
Soliditestgrad 25,2 %
Likviditetsgrad 26,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Lausgård ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Lausgård ApS for regnskabsåret fra selskabets stiftelse 1. januar - 31. december 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets primær aktivitet er udleje af driftsbygninger og bortforpagtning af jord.