Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

3.270'

Primær drift

204'

Årets resultat

-54.687

Aktiver

5.732'

Kortfristede aktiver

564'

Egenkapital

1.282'

Afkastningsgrad

4 %

Soliditetsgrad

22 %

Likviditetsgrad

48 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat3.270.355
Resultat af primær drift203.661
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-270.748
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-67.087
Resultat-54.687
Forslag til udbytte-117.800
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 268.689
Likvider294.831
Kortfristede aktiver563.520
Immaterielle aktiver og goodwill160.000
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver5.008.496
Langfristede aktiver5.168.496
Aktiver5.732.016
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte117.800
Egenkapital1.281.767
Hensatte forpligtelser31.600
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser45.000
Kortfristede forpligtelser1.169.041
Gældsforpligtelser4.418.649
Forpligtelser4.418.649
Passiver5.732.016
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad 3,6 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -4,3 %
Payout-ratio -215,4 %
Gældsdæknings-nøgletal 75,2 %
Soliditestgrad 22,4 %
Likviditetsgrad 48,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Speciallæge Jakob Møller Hansen ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Der er ingen sammenligningstal, idet 2022 er selskabets første regnskabsperiode.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter, t.kr. 3.600, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør t.kr. 4.496.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Speciallæge Jakob Møller Hansen ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet er at drive speciallægevirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed.