Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

186'

Primær drift

55.588

Årets resultat

21.646

Aktiver

1.530'

Kortfristede aktiver

1.521'

Egenkapital

81.646

Afkastningsgrad

4 %

Soliditetsgrad

5 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning801.334
Bruttoresultat186.255
Resultat af primær drift55.588
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-24.680
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat30.908
Resultat21.646
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger597.600
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 79.061
Likvider844.074
Kortfristede aktiver1.520.735
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver9.082
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver9.082
Aktiver1.529.817
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital81.646
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser14.537
Kortfristede forpligtelser272.419
Gældsforpligtelser1.448.171
Forpligtelser1.448.171
Passiver1.529.817
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad 3,6 %
Dækningsgrad 23,2 %
Resultatgrad 2,7 %
Varelagerets omsætningshastighed 1,3
Egenkapitals-forretning 26,5 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal 225,2 %
Soliditestgrad 5,3 %
Likviditetsgrad 558,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:17.06.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.