Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

5.573'

Primær drift

721'

Årets resultat

524'

Aktiver

3.225'

Kortfristede aktiver

2.294'

Egenkapital

1.646'

Afkastningsgrad

22 %

Soliditetsgrad

51 %

Likviditetsgrad

163 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat5.573.380
Resultat af primær drift720.706
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-39.091
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat681.615
Resultat524.290
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 695.190
Likvider1.598.848
Kortfristede aktiver2.294.038
Immaterielle aktiver og goodwill685.714
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver244.767
Langfristede aktiver930.481
Aktiver3.224.519
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital1.645.756
Hensatte forpligtelser175.154
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser86.520
Kortfristede forpligtelser1.403.609
Gældsforpligtelser1.403.609
Forpligtelser1.403.609
Passiver3.224.519
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad 22,4 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 31,9 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.843,7 %
Soliditestgrad 51,0 %
Likviditetsgrad 163,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for NA Anlæg & Service ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-04
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for NA Anlæg & Service ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Vordingborg, den 4. maj 2023 Direktion Nicki Kris Schultz Andersen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for NA Anlæg & Service ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er anlægs- og servicevirksomhed indenfor byggebranchen samt anden virksomhed, der naturligt knytter sig hertil.