Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-36.295

Primær drift
Na.
Årets resultat

161'

Aktiver

22.980'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

22.944'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat-36.295
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat0
Resultat160.601
Forslag til udbytte-18.000.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider0
Kortfristede aktiver0
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver22.980.162
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver22.980.162
Aktiver22.980.162
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Forslag til udbytte18.000.000
Egenkapital22.943.867
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser15.000
Kortfristede forpligtelser36.295
Gældsforpligtelser36.295
Forpligtelser36.295
Passiver22.980.162
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 0,7 %
Payout-ratio 11.207,9 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 99,8 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:09.06.2022- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-16
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 09. 06. 22 - 30. 09. 22 for IAB Holding 2 ApS.