Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat

1.371'

Aktiver

9.019'

Kortfristede aktiver

2.356

Egenkapital

1.411'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

16 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter1.500.000
Finansieringsomkostninger-128.912
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat1.371.088
Resultat1.371.088
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider2.356
Kortfristede aktiver2.356
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver9.016.469
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver9.016.469
Aktiver9.018.825
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital1.411.088
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser7.607.737
Gældsforpligtelser7.607.737
Forpligtelser7.607.737
Passiver9.018.825
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 97,2 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 15,6 %
Likviditetsgrad 0,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:13.05.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 13. maj 2022 - 31. december 2022 for Floviso ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.